جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 13066/6 21/7/43
تصویبنامه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/7/43 بنا به پیشنهاد شماره 1083/د ب مورخ 6/7/43 سازمان برنامه در اجرای مدلول ماده 24 قانون برنامه عمرانی سوم کشور و بمنظور تهیه و تنظیم برنامه های اجرائی دولت و بررسی و تهیه اجراء برنامه ها و طرحهای وزارتخانه ها و مراقبت در پیشرفت برنامه های مصوب و ارسال گزارشهای مربوط به سازمان برنامه مقررات زیر را تصویب نمودند.
ماده 1) در هر یک از وزارتخانه ها واحد طرحها و بررسی ها زیر نظر مستقیم وزیر برای اجرای وظائف اساسی زیر تاسیس میشود.
الف- تهیه و تنظیم برنامه های طویل المدت وزارتخانه ها و موسسات تابعه و وابسته آن
ب- راهنمائی در تهیه طرحهای واحدها و موسسات تابعه و وابسته به وزارتخانه و تلفیق و هماهنگ کردن آنها و تعیین و پیشنهاد اولویت و تقدم طرحها
ج- جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در خصوص امور مستمر و غیر مستمر وزارتخانه و تحلیل آنها به منظور اجرای وظایف مندرج در بند(الف) و(ب)
د- تنظیم و پیشنهاد بودجه برنامه ای وزارتخانه وموسسات تابعه
ه- نظارت و سنجش عملیات عمرانی وزارتخانه
و- تهیه و تنظیم گزارشهای پیشرفت عملیات وارسال آن بسازمان برنامه و همچنین تهیه گزارشهای اقتصادی خاص
ز- تمرکز اطلاعات و طرح ریزی مربوط به استفاده از کمکهای خارجی
ح- مطالعه و ارائه طرحهای اصلاحی در مورد سازمان و روشهای جاری وزارتخانه
ط- تهیه و تنظیم طرحهای آموزشی
ماده 2) مسئول واحد طرحها و بررسیها بنا بر مقتضیات و شرایط خاص هر وزارتخانه و اهمیت و گسترش امور مربوط به طرح و برنامه ریزی آن سمت معاونت وزارتخانه و یا مدیریت کل وزارتخانه را خواهد داشت.
ماده 3) در هر وزارتخانه یک شورای طرحها و بررسی ها تشکیل خواهد شد مرکب از
الف- وزیر که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت.
ب- معاونین وزارتخانه مسئول واحد طرحها و بررسی ها.
ه - تعداد مورد نیاز کارشناس صلاحیتدار
تبصره 1- معاون وزارتخانه یا مدیر کل مسئول طرحها و بررسیها سمت دبیری شورا را بعهده خواهد داشت.
تبصره 2- یکنفر از کارشناسان سازمان برنامه بعنوان عضو رابط با سازمان برنامه در این شورا شرکت خواهد نمود.
تبصره 3- باقتضای ضرورت ممکن است مسئولان سازمانهای تابعه و وابسته بوزارتخانه و روسای دستگاههای اجرائی مهم نیز در جلسات شورا بعنوان ناظر و مطلع شرکت داده شوند.
ماده 4) جلسات شورای طرحها و بررسی ها حداقل هر ماه یکبار به دعوت دبیر شورا تشکیل خواهد شد.
ماده 5) کلیه وزارتخانه ها مکلف باجرای مقررات این تصویبنامه را با توجه بتشکیلات قانونی و با تطبیق با مقررات مربوط بخو بموقع اجرا خواهند گذارد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیرمشاور
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5752
تاریخ تصویب :
1343/07/13
تاریخ ابلاغ :
1343/08/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :