جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


شماره 8486 29/5/43
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/5/43 بنا به پیشنهاد شماره 6762/2405-17/4/43 وزارت جنگ و به استناد ماده 425 قانون دادرسی و کیفر ارتش تصویب نمودند که دادستانی ارتش برای اجرای احکام دادگاههای نظامی در قسمت محکومیت نقدی میتواند از طریق اداره حقوقی و قضائی وزارت جنگ با معرفی اموال منقول یا غیر منقول محکوم علیه تقاضا نماید که عملیات اجرائی به وسیله ادارات اجراء ثبت بر اساس مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی بعمل آید و ادارات مزبور مکلف بانجام این تقاضا میباشد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاوره دکتر هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :