جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 13892/6 10/8/43
نظر بماده 276 قانون کیفر عمومی ، آئین نامه شماره گذاری و تهیه کارت وسائط نقلیه موتوری کشاورزی بشرح زیر تصویب و بموقع اجرا گذارده میشود
1) منظور از وسائل نقلیه موتوری کشاورزی مذکور در این آئین نامه کلیه وسائط نقلیه خودرو موتوری است که برای کارهای کشاورزی ساخته شده و یا برای کشیدن ماشینها و دیگر آلات کشاورزی بکار میرود.
2)کلیه وارد کنندگان وسائل نقلیه موتوری کشاورزی مکلفند، بر طبق مقررات این آئین نامه بادارات راهنمائی و رانندگی شهربانی کشور مراجعه و وسائل نقلیه موتوری کشاورزی خود را شماره گذاری نمایند و کارت مربوطه را دریافت دارند.
3) دارندگان وسائط نقلیه موتوری کشاورزی موظفند در مدت یکسال از تاریخ تصویب این آئین نامه در شماره گذاری وسیله خود ربر طبق مفاد ماده 2 اقدام نمایند پس از پایان مدت مذکور کسانیکه وسیله نقلیه کشاورزی خود را شماره گذاری نکرده باشند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
4) هروسیله نقلیه فقط برای یکبار شماره گذاری میشود و احتیاج بتعویض و تجدیدشماره گذاری نخواهد داشت.
5)سایر مقررات آئین نامه های مربوطه به عبور ومرور وسائط نقلیه موتوری که مخالف با مواد فوق نباشد شامل وسائل نقلیه موتوری کشاورزی نیز خواهند .
6) در مواردیکه مالک وسیله نقلیه خموتوری کشاورزی محل اقامت خود را تغییر دهد و یا بعلت معامله و یا هر علت دیگری تغییر محل پیدا کند مالک یا مالک جدید موظف خواهد بود که در مدت ده روز مرکز شماره گذاری را کتبا" مطلع سازد در هر حال انتقال مالکیت باعث بطلان کارت وسیله نقلیه خواهد بود.
7) در صورتکیه وسائل نقلیه مذکور در این آئین نامه متعلق به چند نفر باشد هر یک از شرکاء بتنهائی مکلف برعایت مقررات این آئین نامه خواهد بود.
8) متخلفین از مقررات این آئین نامه بجزای نقدی تا دویست ریال یا بدو تا ده روز حبس تکدیری و یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
وزیر کشور وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5774
تاریخ تصویب :
1343/08/10
تاریخ ابلاغ :
1343/09/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :