جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 16046/6 16/9/43
وزارت کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/8/43 بنا به پیشنهاد شماره 19354/س ج 23-7-43 وزارت کشاورزی و موافقت شماره 24/16227 –12/8/43 وزارت دارائی به استناد ماده 3 قانون جنگلها و مراتع مصوب هشتم شهریور ماه 38 تصویب نمودند.
در اجرای ماده یک قانون صدور اجازه تهیه ذغال و هیزم مصوب 24/3/43 بمنظور جلوگیری از احتکار و گرانفروشی و عرضه ذغال بنرخ مناسب بوزارت کشاورزی اجازه داده میشود ذغال مورد احتیاج و مصرف عمومی را در شهرستانها تهیه و بر طبق نرخیکه در کمیسیون متشکله در استاندار هر استان مرکب از نمایندگان دارئی، کل کشاورزی، سرجنگلداری یا اداره چنگلبانی، دادسرا شهرداری و سر ممیز حساب تعیین خواهد شد بدون انجام تشریفات مزایده بشهرداریها بفروش برسانند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
وزیر مشاوره - دکتر هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5779
تاریخ تصویب :
1343/08/30
تاریخ ابلاغ :
1343/09/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :