جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


نقل از شماره 5794-16/10/43 روزنامه رسمی

شماره 15554/6 3/9/43
هئیت وزیران در جلسه مورخ 23/8/43 بنا بپیشنهاد شماره 5902- س 15-8/4/43 وزارت کشور آئین نامه تشکیل کمیسیون دائمی حج را در 9 ماده و 5 تبصره بشرح زیر تصویب نمودند.
فصل اول - تشکیل کمیسیون دائمی حج
ماده 1) بمنظور تامین رفاه و آسایش زائرین بیت الله الحرام و تهیه لوازم و تمرکز و انجام سایر امور مربوط به آن کمیسیونی بنام کمیسیون دائمی حج بطور دائم بریاست وزیر کشور در وزارت کشور تشکیل میگردد.
ماده 2) اعضای کمیسیون دائمی حج عبارتنداز:
1) یکی از معاونان وزارت کشور بتعیین وزیر کشور
2) یکنفر از قضات دیوانعالی کشور بمعرفی وزیر دادگستری
3) یکی از اعضای عالیرتبه وزارت بهداری به معرفی وزیر بهداری
4) یکی از اعضای عالیرتبه وزارت امور خارجه بمعرفی وزیر امور خارجه
5) یکی از اعضای عالیرتبه وزارت دارائی به معرفی وزیر دارائی
6) یک نفر نماینده از شورای عالی هواپیمائی کشوری به معرفی شورا
7) یکنفر نماینده از بانک مرکزی ایران بمعرفی بانک مزبور
8) یکنفر از روحانیون طراز اول بتعیین وزیر فرهنگ
9 ) یکنفر از معتمدین بانتخاب نخست وزیر
10) یکنفر از بازرگانان آشنا بامور حج بمعرفی اطاق بازرگانی تهران
تبصره 1) اعضای کمیسیون برای مدت یکسال انتخاب میشوند.
تبصره 2) رئیس اداره سیاسی وزارت کشور دبیر کمیسیون دائمی حج خواهد بود.
ماده 3) جلسات کمیسیون دائمی حج بر حسب ضرورت بدعوت رئیس کمسیون دعوت میشود.
ماده 4) برای تمرکز امور اداری و مالی و سایر مسائل مربوط بحج دفتری بنام دفتر کمیسیون دائمی حج در وزارت کشور تشکیل میگردد.
ماده 5) کمیسیون دائمی حج پس از تشکیل در اولین جلسه یک نفر از بین اعضای خود یا از خارج بعنوان خزانه دار کمیسیون انتخاب می کند که پس از تصویب وزیر کشور عهده دار و مسئول کلیه امور مالی مربوط بکمیسیون دائمی حج خواهد شد.
فصل دوم- وظایف کمیسیون دائمی حج
ماده 6) وظایف کمیسیون دائمی حج بشرح زیر است
الف) تمرکز کلیه وجوه و اعتبارات مربوط بحج در حساب مخصوص در بانک ملی ایران بنام کمیسیون دائمی حج
ب) نظارت بر وجوه موجود و سایر وجوه و اعاناتیکه درآینده بنفع کمیسیون دائمی حج دریافت گردد و همچنین تصویب و اجرای هزینه های مربوط اعم از هزینه هیئت سرپرستی و هئیت پزشکی و خرید دارو
تبصره ) کلیه اسناد هزینه و چکهای صادر از محل وجوه و اعتبارات مربوط بحج باید بامضاء معاون وزارت کشور عضو کمیسیون وخزانه دار کمیسیون دائمی حج برسد.
ج) ثبت و نگهداری حساب و همچنین کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق بکمیسیون دائمی حج در دفاتر مخصوص و حفاظت آن
د) دستور تشکیل کمیسیون های حج در فرمانداریها بریاست فرماندار و عضویت رئیس دارائی- رئیس بهداری- رئیس بانک ملی رئیس شهربانی یکنفر از روحانیون درجه اول و یکنفر معتمد محل بتعیین فرماندار و تعیین تاریخ آغاز و انجام کار کمیسیون های مذکور
ه) تعیین معیارهای سلامت جسمی و استطاعت مالی زائرین.
تبصره ) بمنظور تامین حوائج احتمالی حجاج در عربستان سعودی هر یک از زائرین بیت الله الحرام مبلغ بیست هزار ریال وجه نقد بعنوان سپرده در بانک ملی ایران تودیع خواهند نمود تا عنداللزوم بمیزان ودیعه ایکه سپرده اند در عربستان سعودی وجه در اختیار آنان گذارده شود.
از محل وجوه ودایع هیچگونه هزینه ای نباید بشود.
و) انتخاب و تعیین اعضاق هیئت سرپرستی بنا بپیشنهاد وزارت کشور و تنظیم برنامه کار هیئت در عربستان سعدی با جلب نظر رئیس هیئت سرپرستی انتخاب و تعیین اعضای هیئت پزشکی بعهده وزارت بهداری خواهد بود.
تبصره ) بنسبت هر هزار نفر زائر حد اکثر یکنفر عضو سرپرستی و یکنفر پزشک و خداکثر سه نفر مامور فنی(از قبیل پزشکیار ، پرستار کمک پرستار- بهیار- کمک بهیار کمک داروساز و غیره) بعنوان عضو هیئت پزشکی انتخاب خواهد شد.
ز) تهیه محل و مسکن برای استقرار هیئت های سرپرستی و پزشکی و درمانگاه ها در عربستان سعودی
ج) رسیدگی بصلاحیت و سایر امور مربوط براهنمایان زائرین بیت الله الحرام
ط) تنظیم گزارش مالی سالانه و تقدیم آن به وزارت کشور
ماده 7) ریاست هیئت سرپرستی و هیئت پزشکی با سفیر کبیر ایران در عربستان سعودی یا کاردار سفارت خواهد بود.
ماده 8) کمیسیون دائمی حج موظف است ظرف یکماه از تاریخ تشکیل آئین نامه احرای این تصویبنامه و وظایف هیئت سرپرستی و پزشکی را تنظیم و پس از تصویب وزیر کشور بموقع اجراء گذارد
ماده 9) تصویبنامه شماره 32750رق 7/11/40 از تاریخ تصویب و ابلاغ این تصویبنامه لغو میشود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور دکتر هادی هدایتی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5794
تاریخ تصویب :
1343/08/23
تاریخ ابلاغ :
1343/10/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :