جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 40162 1/10/43
تصویب نامه هیئت وزیران
شورای عالی اداری کشور
نظر به اینکه اسناد و مدارک و پرونده های را کد فضای قابل ملاحظه ای را در وزارتخانه ها وموسسات دولتی اشتغال نموده است و نظر به اینکه افزایش روزافزون حجم پرونده های را کد مشکلات فراوانی را از لحاظ تامین جا و مکان لازم بوجود آورده و در آینده نیز بوجود خواهد آورد و همچنین نظر به اینکه هزینه نگهداری پرونده های راکد در تحت شرایط فعلی هیچوجه مقرون بصرفه و صلاح دولت نمیباشد هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/10/43 مقررات زیر را جهت تاسیس مرکز بایگانی راکد تصویب نمودند.
ماده 1) برای تمرکز امور و تنظیم نگهداری اسناد و پرونده های راکد وزارتخانه ها و موسسات دولتی یک مرکز بایگانی راکد وابسته به نخست وزیری تاسیس میگردد.
ماده 2) این مرکز ابتدا در تهران و سپس بتدریج در شهرستانها تاسیس خواهد شد.
ماده 3) رئیس مرکز بایگانی راکد از طرف نخست وزیر تعیین و مراکز بایگانی راکد شهرستانها تحت نظر مشارالیه اداره خواهد شد.
ماده 4) وزارتخانه ها و موسسات دولتی اسناد و پرونده هائی را که راکد تشخیص میدهند جهت نگاهداری بمراکز بایگانی راکد ارسال خواهند داشت.
تبصره ) مقررات مربوط بنحوه درخواست و انتقال و تعیین محل و نگهداری اسناد و پرونده های راکد وزارتخانه ها وموسسات دولتی از طرف مرکز بایگانی راکد تعیین و جهت اطلاع به وزارتخانه ها وموسسات دولتی ابلاغ خواهد گردید.
ماده 5) وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند برای نگهداری اسنادو پرونده های راکد خود د رمراکز بایگانی راکد تعداد کافی کارمند بعنوان مامور بمراکز مزبور اعزام دارند که تحت نظر رئیس مراکز بایگانی راکد انجام وظیفه نمایند.
حقوق و مزایای کارمندان مذکور از طرف وزارتخانه و موسسه دولتی مربوطه پرداخت خواهد شد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5815
تاریخ تصویب :
1343/10/01
تاریخ ابلاغ :
1343/11/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :