جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 18209/6 1/11/43
آئین نامه
آئین نامه انجمن حمایت زندانیان مرکز که طبق اجازه ماده 24 تصویبنامه شماره 2796-22/2/39 هیئت وزیران بتصویب هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز رسیده است.
ماده یک - انجمن دارای قسمتهای ذیل میباشد
الف- امور اجتماعی
ب – امور مالی
ج- امور اداری
ماده 2- هر یک از قسمتهای انجمن تحت نظر ومسئولیت مدیرعامل انجام وظیفه میکنند.
ماده 3- مدیرعامل مسئول اجرای تصمیمات هیئت مدیره است.
ماده 4- هیئت مدیره مجاز است راسا" اقدام بتاسیس کارگاهها در داخل زندان برای بازداشت شده کان و یا در خارج برای بستگان آنان یا زندانیانی که مرخص میشوند بنمایند و یا توسط بنگاههائی که طبق قانون و یاتصویبنامه دولتی که شخصیت حقوقی دارند منجمله بنگاه صنایع و تعاون زندان در تهران بکارگاههای زندان کمک نقدی کند و یا لوازم و افزار کار و وسایل اولیه فراهم نماید.
ماده 5- قسمت اجتماعی انجمن بتعداد کافی مددکار دارد که بزندانیان کمکهای نقدی- غذائی و داروئی و جنسی مینماید. مددکاران موظفند برای هر گونه کمک تحت نظارت مدیرعامل پرونده مددکاری تشکیل دهند و نتیجه فعالیت خود را بمدیرعامل هر ماه گزارش دهند در هر حال تشخیص لزوم کمک و اندازه آن با مدیرعامل است مگر اینکه هیئت مدیره ترتیب ذیگر اتخاذ نماید.
ماده 6- قسمت مالی انجمن مرکب از یک حسابدرا و در صورت لزوم چند نفر کارمند است که بپیشنهاد مدیرعامل از طرف انجمن تعیین میشوند وظیفه حسابدار نگهداری دفتر هزینه ودرآمد انجمن میباشد.
ماده 7- قسمت ادای انجمن دارای یک یا چندین نفر کارمند است که بنا بپیشنهاد مدیرعامل از طرف انجمن تعیین می شوند وظیفه کارمندان اداری انجمن نگاهداری دفاتر ثبت و بایگانی پرونده ها و ارسال مراسلات و سایر امور اداری است.
ماده 8- کلیه پرداختها باید با تصویب هیئت مدیره باشد مگر اینکه قبلا" برای مخارج بخصوصی بمدیرعامل از طرف هیئت مدیره اختیار داده شده باشد قبول هدیه با هیئت مدیره است.
ماده 9- انجمن حق دارد عضویت انجمنهای بین المللی را بپذیرد و حق عضویت بپردازد.
ماده 10- انجمن متیواند بکارمندانیکه در استدام دارد و یا بکارمندانی که از دستگاه دولت حقوق یا فوق العاده میگیرند و بنحوی از انحاء با انجمن همکاری میکنند هزینه ایاب و ذهاب و یا پاداش بدهد.
ماده 11- انجمن موظف است در مواقع لزوم بانجمن شهرستانها کمک نماید و همچنین به بنگاه هائی که هدف و
مقصود مشترک با انجمن دارند میتواند کمک کند.
شماره 17900/6
تاریخ 22/10/43
این آئین نامه که از طرف هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان در 11 ماده تنظیم و ضمیمه نامه شماره 1024-20/7/43 آن انجمن پیشنهاد شده تصویب می شود.
وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5815
تاریخ تصویب :
1343/11/01
تاریخ ابلاغ :
1343/11/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :