جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 5280/7 3/10/43
آئین نامه اصلاحی
نظر بماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری ماده و ماده 19 آئین نامه اجرای حکم اعدام مصوب 1307 بطریق زیراصلاح میشود:
ماده 5- موقع اجرای حکم اعدام اول طلوع آفتاب خواهد بود و حکم مزبور با حضور دادستان استان و رئیس شهربانی یا نماینده آنان و پزشک قانونی ومنشی دادگاه جنائی و رئیس زندان در محل مخصوصی در زندان طبق ماده 485 قانون آئین دادرسی کیفری اجراء خواهد شد. وکیل محکوم علیه میتواند در موقع اجراء حکم حاضر شود.
ماده 19- از مراسم اجراء حکم توسط شهربانی عکسبرداری و عکسها در پرونده محکوم علیه بایگانی میشود. خبر اجرای حکم با ذکر جرم و خلاصه رای دادگاه در همان روز منتشر خواهد شد.
وزیر دادگستری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5828
تاریخ تصویب :
1343/10/03
تاریخ ابلاغ :
1343/11/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :