جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 8105/6 6/11/43
طرح اصلاحی ماده 39 آئین نامه راهنمائی و رانندگی
ماده 39 آئین نامه راهنمائی و رانندگی مصوب سال 1318 بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده 39 اصلاحی - رانندگان چنانچه نوشابه الکلی نوشیده باشند نباید رانندگی کنند.
تبصره 1- در مواردیکه مامورین راهنمائی و رانندگی نسبت بوجود حالت مستی در راننده ای ظنین شوند وسیله نقلیه را متوقف ساخته و بلافاصه میزان الکل خون راننده را بوسیله دستگاه الکل سنج از راه تنفس(الکل تست) تعیین مینمایند و هرگاه میزان الکل خودن راننده بیش از 80 سانتی گرم در لیتر باشد از ادامه رانندگی او تا اعاده میزان الکل خود به کمتر از 80 سانتی گرم در لیتر جلوگیری مینمایند.
در مواردیکه راننده متهم به ارتکاب جرمی از درجه جنائی یا جنحه شده باشد باید بلافاصه پس از دستگیری به پزشک معرفی شود تا پس از آزمایشهای لازم اظهارنظر نماید.
تبصره 2- نسبت برانندگان وسائل نقلیه مذکور در تبصره یک در نقاطی که دستگاه الکل سنج از راه تنفس در اختیار مامورین راهنمائی و رانندگی نباشد و در مورد رانندگان وسائل نقلیه مذکور در قسمت اخیر تبصره مزبور در صورتیکه آزمایشگاه وجود نداشته باشد طبق مقررات عمومی آئین نامه رفتار خواهد شد
وزیر دادگستری وزیر کشور
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
5872
تاریخ تصویب :
1343/11/06
تاریخ ابلاغ :
1344/01/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :