جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره5166/1901 21/1/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شورای‏عــالی اداری در صـد و بیست و پنجمـین جلســه مــورخ 24/12/1383 بنابه‏پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزء 3 بند ب ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه به منظور اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهــای استانی درخصوص تصمیم‏گیری ، اجــرا و تخصیص منـابع و محدودنمــودن فعالیت‏هــای حـوزه ستادی بـــه اعمـال حـاکمیت و امــور راهبردی (سیاست‏گذاری ، برنامه ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی تصویب نمود:
1 - وظایف واحدهای استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح پیوست این مصوبه تعیین می‏شود.
وزارت مذکور مکلف است براساس وظایف تعیین شده حداکثر ظرف مدت 6 ماه وظایف اجرائی را به واحدهای استانی منتقل و متناسب با آن نسبت به‏اصلاح تشکیلات حوزه مرکزی و واحدهای استانی اقدام و پیشنهاد لازم را برای تایید به‏سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.
2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اختیارات لازم را متناسب با وظایف تعیین شده و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‏ ها (موضوع پیوست شماره 2 مصوبـه شماره 159758/1901 مـورخ 2/9/1381 شورای‏عـالی اداری) در حـد هر استان به‏مدیران استانی واگذار نمایند. مدیران استانی نیز در حد هر شهرستان اختیارات لازم را به مدیران شهرستانی واگذار نمایند.
3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند پس از ابلاغ این مصوبه در تدوین آئین نامه ها ، دستورالعمل‏ها و بخشنامه ها به گونهای عمل نمایند که تسهیلات لازم برای انجام امور و فعالیت‏های اجرائی در واحدهای استانی فراهم گردد.
4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حُسن اجرای این مصوبه نظارت نموده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش اجرای آن را در مقاطع 6 ماه ه به شورای‏عالی اداری ارائه نماید.
معاون رییس جمهور و دبیر شورای‏عالی اداری ـ حمید شرکاء

1 - امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
2 - امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور.
3 - امور مربوط به پرداخت تنخواه‏گردان حسابداری به دستگاه های اجرائی استان مطابق دستورالعمل‏ها و قوانین جاری کشور. 4 - امور مربوط به افتتاح حساب‏های دولتی در استان برای کلیه دستگاه های اجرائی استان (صرفنظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استان است یا ملی).
5 ـ انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان.
6 ـ ارایه گزارش‏های مالی از عملکرد درآمدهای استانی ، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماه ه.
7 - امضاء چک‏های صادره عهده حساب‏های خزانه معین با رعایت ماده 124 قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مربوط. 8 ـ بررسی ، موافقت و امضاء نامه هـای مربوط بـه اجازه استرداد وجـوه واریزشـده به‏حساب درآمد عمومی کشور که بایستی جهت استرداد به ذینفع به حساب بانکی ذیحساب مربوط واریز شود. 9 - تهیه آمارهای روزانه دریافت‏ها و پرداخت‏های خزانه معین جهت ارایه به اداره کل خزانه. 10 - بررسی و امضاء آمارهای روزانه ، هفتگی و ماهانه دریافت‏ها و پرداخت‏های خزانه معین جهت ارایه به اداره کل خزانه. 11 ـ تدوین روش‏های مناسب انجام امور مربوط به وصول ، رسیدگی ، پاسخ ، ثبت و بایگانی نامه ها و صورت‏حساب‏های مربوط به اموال دولت. 12 ـ ابلاغ اعتبارات جاری و عمرانی تخصیص یافته دستگاه های اجرائی تابعه نظام وزارت متبوع. 13 - نظارت بر حُسن انجام وظایف محوله کارکنان واحد اموال تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی لازم. 14 - تدوین روش‏های مناسب انجام امور مربوط به وصول ، رسیدگی ، پاسخ ، ثبت و بایگانی نامه ها و صورت‏حساب‏های مربوط به اموال دولت. 15 - تدوین روش‏های لازم به منظور آموزش و آشنایی اُمناء اموال و سایر مسئولین ذیربط در دستگاه های دولتی نسبت به اجرای صحیح و به موقع مقررات حاکم بر اموال دولت. 16 - ایجــاد هماهنگی ، راهنمـایی و نظارت بر حُسن وظایف ذیحسابی‏هـا نسبت به‏مسایل اموال دولت. 17 - رسیدگی و نظارت بر امر جمع آوری و ارسال اطلاعات لازم برای برآورد میزان انواع اوراق بهادار مورد نیاز واحدهای مصرف‏کننده اوراق مذکور در سطح استان. 18 - رسیدگی به تقاضای واحدهای مصرف‏کننده اوراق بهادار در سطح استان و تایید فرم‏های درخواست اوراق بهادار ارسالی به مرکز با رعایت مقررات مربوط. 19 - اعمال اقدامات لازم نسبت به تنظیم و ارسال صورت وضعیت گردش اوراق بهادار خزانه معین و همچنین ارسال آمار و گزارشات لازم به اداره کل اوراق بهادار. 20ـ تدوین روش و نظارت لازم به منظور اعزام بازرس یا سایر مأمورین ذیصلاح به‏منظور رسیدگی به مسایل مربوط به حفظ و حراست ، استفادة صحیح و تهیه و نگهداری حساب اموال دولت. 21 ـ انجام فعالیت‏های تحقیقاتی اقتصادی حسب نیاز مراجع ذیربط در استان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارایه پیشنهادات در این زمینه در سطح استان به منظور پیشبرد برنامه های وزارت مذکور. 22 ـ نظارت بر فعالیت‏های مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی. 23 - مراقبت در امر وصول منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‏شود. 24 ـ ایجاد تسهیلات و کمک‏های لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش ، مالکیت واحدهای تولیدی. 25 - موافقت با میزان تضمینی مخزنداران اوراق بهادار خزانه معین استان موضوع اختیار خزانه‏دار کل کشور مندرج در قسمت اخیر تصویبنامه شماره 59664/ت377هـ مورخ 24/12/1372 هیأت محترم وزیران. 26 - موافقت با انتقال بلاعوض اموال منقول فیمابین ادارات کل تابعه وزارتخانه ها و موسسات در سطح استان (موضوع ماده 107 قانون محاسبات عمومی). 27 - رسیدگی به فهرست اموال امانی موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومی. 28 - جمع آوری ، فروش و حذف اموال منقول زائد ، اسقاط و مازاد بر احتیاج وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان (اختیارات موضوع مواد 9 ، 10 ، 12 ، 35 و تبصره 2 ماده 39 آئین نامه اموال دولتی مصوب سال 1372 هیأت محترم وزیران) با رعایت مقررات مربوط. 29 - صدور احکام انتصاب ذیحسابان واجد شرایط پیشنهادی از طرف شهرداری‏ها و سازمان اتوبوسرانی محدوده استان (ماده 31 قانون محاسبات عمومی) و ارسال رونوشت احکام صادره به اداره کل امور ذیحسابی‏ها و نظارت مالی. 30ـ اختیارات و وظایف موضوع آئین نامه اجرائی استفاده از ماشین‏های نقش تمبر و دستورالعمل اجرائی آن. 31 ـ صدور حکم سرپرستی در غیاب ذیحسابانی که به مدت یک ماه و یا کمتر در مرخصی و یا مأموریت می‏باشند ، در مواردی که حکم سرپرستی عنوان معاون ذیحساب صادر گردد درج اختیارات مواد 84 ، 76 و 22 قانون محاسبات عمومی در متن حکم ضرورت دارد. 32 - رسیدگی به دیون بلامحل دستگاه های اجرائی استانی و موسسات دولتی مستقر در مراکز استان‏ ها و شهرستان‏ها از لحاظ انطباق با تبصره ماده 8 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرائی آن و اعلام موافقت با پرداخت دیون مورد تایید ، در حدود اعتبارات تخصیص یافته بودجه جاری به دستگاه های مربوطه (موضوع ماده 58 قانون محاسبات عمومی). 33 ـ پرداخت بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که هر سال مالی برای تامین احتیاجات همان سال طبق مقررات مربوط از محل اعتبارات عمرانی منعقد می‏گردد و به عللی خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها کلاً یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد می‏رسد. (اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تبصره 1 ماده 63 قانون محاسبات عمومی). 34 ـ بررسی صورتمجلس و مدارک تحویل ذیحسابان (موضوع ماده 97 قانون محـاسبـات عمومـی) طبق دستورالعمــل اجرائی شمـاره 52441/10828/53 مــورخ 24/12/1377. 35 - کلیه اختیارات امر دادخواهی واحدهای استانی در تمام مراجع قضایی اعم از دادسراها و دادگاه های عمومی و اختصاصی و انقلاب اسلامی و کمیسیون‏های کارگری در محدودة استان در همه مراحل رسیدگی اعم از بدوی و تجدیدنظر و اعاده دادرسی با رعایت کامل مقررات و حقوق و مصالح دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی این وزارت در موارد: ـ تسلیم دادخواست و طـــرح دعــاوی حقوقــی و شکـایـات کیفری‏لــه سازمـان اموراقتصادی و دارایی استان و تعقیب و دفاع از پرونده و پاسخگویی و دفاع از شکایات و دعاوی علیه آن سازمان تا خاتمه رسیدگی. ـ تهیه و ارائه دلایل و درخواست معاینه محل و تعیین و جلب‏نظر کارشناس و اعتراض به آن. ـ دعوی جعل یا دفاع از آن و معرفی جاعل و طرح و پاسخگویی از دعوای متقابل و دعــوای شخص ثـالث اعـم از جلب یـا ورود ثالث و اعتراض بـه عنـوان شخص ثـالث نسبت ‏بهاحکام دادگاه ها و درخواست الغاء آنها. ـ مطالبه حق و ضرر و زیان ناشی از جُرم و خسارات قانونی در مطالبه حق‏الوکاله از محکوم‏علیه و تقاضای صدور اجرائیه و اخذ محکوم به ودایع مربوطه. ـ معرفی نمایندگان قضایی و کارشناسان حقوقی به مراجع قضایی جهت انجام تمام یا قسمتی از امور فوق یا ادای توضیحات.


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17520
تاریخ تصویب :
1383/12/24
تاریخ ابلاغ :
1384/02/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :