جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 5336/ت 30874هـ 3/2/1384
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پیشنهاد شماره 907/ش/4/ الف مورخ 13/3/1383 شورای عالی استانها و به استناد ماده (75) اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1382 - آئین نامه داخلی شورای عالی استانها را به شرح زیر تصویب نمود:

جلسات شورای عالی استانها که در این آئین نامه شورای عالی نامیده میشود ، در تهران تشکیل میگردد و محل دیگری برای تشکیل جلسات رسمیت ندارد.
در صورت بروز حوادث غیر مترقبه یا عواملی که مانع تشکیل شورای عالی در تهران باشد ، جلسات تا رفع مانع در محل دیگری که به تایید هیئت رئیسه میرسد ، تشکیل میشود.
اولین جلسه هر دوره شورای عالی حداکثر یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای اسلامی استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل میشود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت مییابد و مصوبات آن با رای موافق اکثریت مطلق حاضران معتبر است.
در اولین جلسه شورای عالی مسنترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رئیس سنی و دو نفر از جوان ترین اعضای حاضر به سمت منشی تعیین میشوند و درجایگاه هیئت رئیسه قرار میگیرند.
وظایف هیئت رئیسه سنی, اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیات رئیسه دائم میباشد.
مراسم تحلیف بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی میرسد ، انجام خواهد شد.
مدت عضویت در شورای عالی تا پایان مدت عضویت چهار ساله فرد در شورای شهر و روستای مربوط است.
عضویت در شورای عالی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. هیچیک از اعضا حق تفویض اختیارات خود را به غیر , اعم از عضو یا غیر عضو ندارد.
اعضای شورای عالی در اولین جلسه خود هیئت رئیسه شامل رئیس ، یک نایب رئیس و حداقل یک منشی و همچنین یک نفر را بهعنوان سخنگو از بین اعضا برای مدت دو سال انتخاب مینمایند.
در غیاب رئیس شورای عالی ، نایب رئیس وظایف و اختیارات او را بر عهده خواهد داشت و در مقابل شورای عالی مسؤول است.
رئیس شورای عالی میتواند اداره جلسات رسمی را حتی هنگام حضور خود بر عهده نایب رئیس قرار دهد.
چنانچه هر یک ازاعضای هیئت رئیسه فوت نماید یا برکنار یا سلب عضویت شود یا از سمت خود استعفا دهد ، بلافاصله در اولین جلسه ، عضو جدید هیئت رئیسه برای همان سمت و برای مدت باقیمانده از دو سال انتخاب میشود.
در صورتی که هر یک از اعضای هیئت رئیسه یا سخنگوی شورای عالی استعفا دهد ، متن استعفانامه در جلسه شورای عالی قرائت میشود و در صورت لزوم پس از توضیحات فرد مستعفی و مذاکرات اعضا ، چنانچه استعفا پس گرفته نشود ، عضو جدید هیئت رئیسه انتخاب میگردد.
وظایف رئیس شورای عالی به شرح زیر است:
1 - مسؤولیت امور اداری و مالی شورای عالی.
2 ـ اداره جلسات شورای عالی و برقراری نظم در جلسات.
3 - دعوت از وزیران ، رؤسای موسسات و سازمانهای دولتی و سایر اشخاصی که حضور آنها در جلسه ضرورت داشته باشد.
4 - دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا و کمیسیونهای شورای عالی.
5 - ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورای عالی.
6 - معرفی نماینده یا نمـاینـدگـان شـورای عـالی که از بین اعضا انتخاب میشوند به مسؤولان اجرائی نهادها و سازمانهای کشور.
7 - امضای احکام مسؤول و اعضـای دبیرخانـه و سایـر کارکنـان بر اساس تشکیلات تفصیلی شورای عالی.
8 - امضای کلیه مکاتبات رسمی شورای عالی.
9 - امضای احکام رؤسای کمیسیونها.
10 - ارائه گزارشکامل ازتصمیمات و اقدامات هیئت رئیسه درخصوص مسائل مربوط به شورای عالی.
11 - ارسال یک نسخه از مصوبات شورای عالی به وزارت کشور, نهادها و سایر دستگاه های ذیربط ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای استان.
12 - شرکت درنهادهای قانونی که رئیس شورای عالی عضو آنهاست یا در جلسات رسمی دستگاه ها و سازمانهای دولتی که دعوت میگردد.
13 - ارسال یک نسخه از مصوبات شورایعالی که جنبه عمومی دارد به روزنامه رسمی برای چاپ.
14 - اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد ، قبل از ختم هر جلسه.
وظایف هیئت رئیسه و سخنگوی شورای عالی به موجب دستورالعملی تعیین میشود که به پیشنهاد هیئت رئیسه به تصویب شورای عالی می رسد.
به منظور بررسی و اصلاح وتکمیل پیشنهادات ، طرحها و نیز تهیه طرحهای لازم و انجام وظایف قانونی که شورای عالی بر عهده دارد ، کمیسیونها و کارگروه های تخصصی تشکیل میشود. ترکیب ، تعداد ، نحوه اداره و وظایف این کمیسیونها به پیشنهاد هیئت رئیسه به تصویب شورای عالی می رسد.
غیبت از جلسات شورای عالی با اطلاع رئیس شورای عالی و در کمیسیونها با اطلاع رییس کمیسیون امکان پذیر است.
تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل در جلسات رسمی شورا با شورای عالی و در جلسات کمیسیونها با تصویب کمیسیون میباشد و در هر صورت اعلان رسمی با رئیس شورای عالی خواهد بود.
رسیدگی به موجه و غیر موجه بودن تأخیر در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی به عمل میآید و عضو غایب میتواند در این فاصله دلایل خود را مبنی بر موجه بودن غیبت به رئیس شورای عالی ارائه دهد.
هر عضو شورای عالی میتواند از مقام خود استعفا دهد . پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق حاضران در جلسه امکان پذیر است.
عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل تقدیم رئیس شورای عالی نماید و رئیس شورای عالی آن را در نخستین جلسه بعدی در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی استعفا ، میتواند اعلام انصراف نماید.
برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت شود ،سپس شخص متقاضی یا عضو دیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را مطرح مینماید و مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت میتوانند صحبت کنند و پس از آن رای گیری میشود.
هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه گردد ، قابل طرح نیست.
رئیس شورای عالی موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورای عالی به دلایلی نظیراستعفا, فوت و سلب عضویت ، مراتب را برای تعیین جانشین وی به وزارت کشور و شورای استان مربوط به طور کتبی گزارش نماید.
در مواردی که براساس قوانین و مقررات نماینده یا نمایندگانی از شورایعالی به عنوان عضو سایر مجامع و شوراها انتخاب میشوند ، نماینده یا نمایندگان یاد شده با تصویب شورای عالی انتخاب و توسط رئیس شورا معرفی میشوند.
نمایندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولین جلسه به استحضار اعضا رسانده و به صورت کتبی نیز به رئیس شورای عالی ارائه نمایند.
جلسات عادی شورای عالی هردو ماه یک بار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل میگردد و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد.
هر یک از اعضا که همزمان برای جلسات شورای عالی و سایر شوراها دعوت شده است ، موظف به شرکت در جلسه شورای عالی میباشد.
جلسات فوق العاده شورای عالی بنا به ضرورت و به درخواست وزیر کشور یا حداقل یک سوم اعضا یا هیات رئیسه و با اعلام قبلی و دعوت رئیس تشکیل خواهد شد.
حضور مستمعان در جلسات شورای عالی با اجازه رئیس آزاد است.
مستمعان در جلسات باید نظم را رعایت کنند و در صورت تخلف به دستور رئیس از سالن اخراج خواهند شد.
دستور جلسات شورای عالی باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویتها از طرف هیئت رئیسه تهیه و تنظیم شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد.
در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان تشخیص اولویت با هیئت رئیسه خواهد بود.
با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر میتوان موضوع دستور جلسه را برای مدت معینی به تعویق انداخت.
در هر جلسه علنی شورای عالی ، رئیس می تواند قبل از ورود به دستور جلسه در مسائل روز شوراها ، مطالبی را که آگاهی اعضا از آن ضروری است حداکثر به مدت بیست دقیقه بیان کند.
در هر جلسه حداکثر سه نفر از اعضا که حداقل (48) ساعت قبل از شروع جلسه رسمی تقاضای نطق قبل از دستور در حدود وظایف شورای عالی نموده اند طبق فهرست تنظیمی توسط منشیان حداکثر به مدت ده دقیقه برای هرنفر نطق قبل از دستور خواهند داشت.
در صورت تعدد متقاضیان با توجه به اولویت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعیین میگردند.
هر عضوی که حق نطق قبل از دستور را بیابد ، میتواند تمام یا قسمتی از وقت خود را به عضو دیگر واگذار کند.
اعضای شورای عالی نسبت به موضوعاتی که طبق دستور مطـرح میشود ، میتـوانند قبـل از جلسه به عنوان موافق یا مخالف ثبت نام نمایند. در صورتی که موافق یا مخالف ثبت نام نکرده باشد ، اعضا در جلسه میتوانند نوبت بگیرند و به ترتیب تقدم ثبت نام یا گرفتن نوبت نطق نمایند. اگر هیچ موافقی وجود نداشته باشد ، مخالفان می توانند به نوبت صحبت کنند و اگر مخالفی وجود نداشت ، تنها یک موافق میتواند صحبت کند.
در صورت صحبت خارج از موضوع رئیس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذکر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.
مدت شور در مورد لوایح پیشنهادی برنامه و بودجه کشور ده ساعت و برای هر ناطق بیست دقیقه میباشد.
اخطار راجع به مغایرت طرحها و پیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا مقررات جاری یا آئین نامه داخلی شورای عالی بر اظهارات دیگر مقدم است و نیز پیشنهاد کفایت مذاکرات یا افزایش مدت شور یا مسکوت ماندن یک پیشنهاد با پیشنهاد رئیس یا حداقل سه نفر از اعضا قابل رسیدگی میباشد و پس از نطق یک نفر مخالف و یک نفرموافق رای گیری میشود و تصمیم اتخاذ شده بلافاصله توسط رئیس جلسه اجرا میشود.
در صورت توهین به مقامات اجرائی یا حاضران ، در همان جلسه یا در جلسه بعد با تشخیص هیئت رئیسه به آنها تا پانزده دقیقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد.
مذاکرات کامل هر جلسه علنی و مصوبات ثبت و ضبط میشود و انتشار آن در مطبوعات و رسانه های گروهی جهت اطلاع عموم بلامانع است.
دستورالعمل نحوه اداره جلسات ، رای گیری ، بررسی برنامه و بودجه کشور و استانها و سایر پیشنهادات به پیشنهاد هیئت رئیسه به تصویب شورای عالی میرسد.
در هنگام بحث و مذاکره درباره لوایح دستگاه های اجرائی و طرحهای مرتبط با آنها و طرحهای استانی ، هر گاه هیئت رئیسه لازم بداند میتواند به نمایندگان شوراهای استان اجاپ زه صحبت بدهد .
شورای عالی میتواند نماینده یا نمایندگانی را جهت دفاع از طرحهای قانونی خود که با اختیار حاصل از اصل یکصد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران پیشنهاد مینماید ، انتخاب و معرفی کند و در این صورت رعایت ترتیبات زیر لازم است:
1 - طرحهای مصوب شورای عالی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی باید دارای عنوان ، مقدمه توجیهی و مواد متناسب باشد.
2 - طرحهای فوق باید قبل از طرح در جلسه شورای عالی ، علاوه بر کمیسیون مربوط در کمیسیون مرتبط با امور حقوقی نیز بررسی و گزارش آن ظرف مهلت مقرر بهکمیسیون اصلی ارائه و در گزارش نهایی ضمن گزارش کمیسیون اصلی برای طرح و بررسی در شورای عالی تقدیم گردد.
3 - چنانچه طرحهای فوق مربوط به هر یک از وزارتخانه ها یا دستگاه های اجرائی باشد ، یک نسخه از آن برای وزیر یا عالیترین مقام مسؤول ارسال و از آنها برای اعلام نظر یا شرکت در جلسه کمیسیون مربوط دعوت میشود.
4 - نماینده یا نمایندگانی برای دفاع از طرحهای مصوب انتخاب و به مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران معرفی میشوند.
5 ـ شورای عالی با دعوت از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نماینده او و مسؤولان مربوط ، پیشنویس لوایح برنامه و بودجه را بررسی و پیشنهادات اصلاحی مبنی بر تغییر طرح یا جابجایی بودجه عمرانی و رفاهی استانها را پس از تصویب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام مینماید.
برای نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه و بودجه عمرانی و رفاهی استانها بهاستناد اصل یکصد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، پس از وصول گزارشات ماهانه و سالانه و چگونگی پیشرفت کارهای عمرانی از دستگاه های اجرائی مربوط ، رئیس ، گزارشات را به کمیسیون ذیربط ارجاع میدهد. رئیس موظف است ضمن ارسال نسخهای از گزارش کمیسیون ذیربط به مسؤولان مربوط ، به منظور توضیح ، حضور و دفاع ، موضوع را در دستور جلسه شورایعالی قرار دهد و طبق تصمیم شورایعالی ، موضوع را به مسؤولان مربوط و عالیترین مقام دستـگاه اجرائی ذیربـط اعلام و درصـورت لـزوم پـیگیری قانونی بهعمل آورد.
چنانچه هر یک از شوراهای استان یا حداقل سه نفر از اعضای شورای عالی به نحوه اجرای برنامه و بودجه عمرانی و رفاهی استانها اعتراض داشته باشند ، موضوع توسط رئیس به کمیسیون ذیربط جهت بررسی و ارائه گزارش ارجاع میشود.
مسؤولان سازمانها و دستگاه های اجرائی کشور در جلسات شورای عالی ، اعم از جلسات رسمی شورایعالی ، کمیسیونها و کار گروه هایی که دعوت میشوند ، حضور مییابند و در صورت عدم امکان حضور در جلسات کمیسیونها و کارگروه ها نمایندگان آنها شرکت میکنند.
شورای هر استان موظف است یک نسخه از مصوبات خود را ظرف دهروز به شورای عالی تقدیم و شورای عالی موضوع را بررسی و در صورت لزوم در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام نماید.
پیشنهاد سلب عضویت اعضای شوراهای استانها درموارد مندرج در قوانین ، از سوی شورای عالی به هیئت حل اختلاف مرکزی به ترتیب زیر به عمل می آید:
1 - تقاضای سلب عضویت از سوی هر یک از شوراهای استان یا هریک از اعضای شورای عالی قابل طرح و بررسی میباشد.
2 - تقاضای فوق توسط رئیس برای بررسی و اعلام نظر به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد و ضمناً به عضو متقاضی نیز ابلاغ میگردد تا دفاعیات خود را به آن کمیسیون ارائه دهد.
3 - پس از ارائه گزارش کمیسیون ذیربط ، موضوع در جلسه شورای عالی مطرح و در صورت تصویب ، سلبعضویت فرد مورد نظر به هیئت حلاختلاف مرکزی پیشنهاد میگردد.
4 - عضو مورد نظر که تقاضای سلب عضویت وی شده است ، حق حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از خود را خواهد داشت و در صورت عدم امکان حضور میتواند عضو دیگری از اعضای شوراها را به نمایندگی از طرف خود معرفی نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17520
تاریخ تصویب :
1384/01/24
تاریخ ابلاغ :
1384/02/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :