جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره3843/ت32765هـ 28/1/1384
وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ( الف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

به استانداریها اجازه داده می شود در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی ، درآمدهای موضوع ماده (2) این آئین نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه ، موضوع ردیف درآمد عمومی شماره 140110 قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 کل کشور واریز نمایند.
درآمدهای موضوع این آئین نامه شامل اجاره بهای غرفه ، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار ، باسکول و غیره هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد ، حسب تبصره ماده (23) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده می شود.
اعتبارات جدول بازارچه های مرزی مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور که طی دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده و براساس موافقتنامه ای که بین استانداریها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها مبادله می شود ، فقط برای امور بازارچه های مشترک مرزی شامل نیازهای اسـتانداریها و سایـر دستگاه های اجرائی مستقر در بازارچه در قالب فعالیتهای موضوع ماده (4) این آئین نامه برابر وصولیهای هر استان ، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.
هزینه های موضوع این آئین نامه عبارتند از:
الف ـ امور تملک داراییهای سرمایه ای برای ایجاد ، توسعه ، تعمیر و تجهیز اماکن و تأسیسات مورد نیاز بازارچه های مشترک مرزی.
ب ـ امور رفاهی کارکنان بازارچه ها و دستگاه های اجرائی پشتیبانی کننده براساس ضوابطی که به تایید وزیر کشور می رسد.
ج ـ هزینه های مورد نیاز جهت تامین نیروی انسانی علاوه بر کارکنان دستگاه های مستقر در بازارچه و تهیه و تدارک و خرید کالاها ، خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه.
نیروی انسانی به کار گرفته شده از محل بند ( ج) این ماده در زمره کارکنان دولت نبوده و هیچگونه تعهد استخدامی برای دولت ایجاد نمی نماید.
دستگاه های اجرائی مستقر در بازارچه های مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خود را برای حضور و فعالیت در بازارچه ها به استانداریها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اعلام نمایند تا حسب امکانات اعتباری نسبت به تامین آنها اقدام گردد.
توزیع اعتبارات موضوع ماده (3) این آئین نامه در هر استان بین اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای تا رسیدن به سقفهای قانونی ، با توجه به پیشنهاد استانداری و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام خواهد گرفت.
استانداران موظفند گزارشهای مربوط به عملکرد درآمدها ، هزینه ها و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آئین نامه را هر چهار ماه یک بار به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارایه نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17516
تاریخ تصویب :
1384/01/21
تاریخ ابلاغ :
1384/01/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :