جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره3846/ت32763هـ 28/1/1384
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو و به استناد بند ( ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
در اجرای بند ( ج) تبصره (11) قانون بودجه 1384 کل کشور ، شرکت ملی نفت ایران و شرکت مادر تخصصی تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظف می باشند طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی را با استفاده از منابع داخلی خود و یا اعتبارات مذکور در بند ( ی) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور که به صورت کمک بلاعوض و یا پرداخت یارانه سود تسهیلات اجرا خواهد شد ، از طریق وزارتخانه های نفت و نیرو جهـت تصـویب به شـورای اقتـصاد ارسال و پـس از تصـویب شورای یادشـده و مـبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نسبت به اجرای آنها اقدام نماید.
در مواردی که اجرای طرحهای یادشده توسط اشخاصی غیر از شرکتهای تابع وزارت نفت یا وزارت نیرو اجرا می گردد ، صلاحیت اجرائی ، تخصصی و مالی متقاضیان اجرای طرحهای یادشده پس از تایید شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) حسب مورد به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
در مورد طرحهایی که به روش بیع متقابل اجرا می شوند ، لازم است توجیه اقتصادی ، فنی و مالی هر طرح با هر مقدار اعتبار به تایید شورای اقتصاد برسد.
شورای اقتصاد نسبت به بررسی و تصویب هریک از طرحهای پیشنهادی ، تعیین میزان و نحوه پرداخت کمک بلاعوض و یارانه سود تسهیلات و تایید دریافت کنندگان آنها اقدام می نماید و میزان کمک و یارانه تعیین شده توسط شورای یادشده سقف مبلغ قابل اعطا می باشد.
متقاضیان بخش غیردولتی برای اجرای پروژه های بهینه سازی موضوع این آئین نامه می توانند از منابع صندوق ذخیره ارزی استفاده نمایند و شرکت ملی نفت ایران مجاز است بازپرداخت تمام یا بخشی از اقساط مربوط را در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد ، پس از تحقق هدف طرح (به تشخیص شرکت ملی نفت ایران) و طی مدت معین تعهد و بازپرداخت نماید.
شرکت ملی نفت ایران مجاز است در سقف ارقام یادشده در جداول بازپرداخت مصوب شورای اقتصاد ، نسبت به انجام تعهد در قبال مجریان طرحهای بهیـنه سـازی و یـا حمـایت کنـندگـان مالی آنها نظیر بانکها اقدام و متناسب با تحقق هدف هر طرح و از محل درآمدهای حاصل از صرفه جویی اجرای طرح نسبت به تسویه تعهدات اقدام نماید.
در مواردی که کمک بلاعوض برای تولید کالاهای مصرف کننده انرژی با بازده بالاتر پرداخت می شود ، کمک بلاعوض به کالای تولیدی و تحویل شده به مصرفکننده نهایی تعلق می گیرد.
کلیه پرداختهای انجام شده موضوع این تصویب نامه در کلیه موارد به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
به منظور حصول اطمینان طرفین از حسن انجام کار و تحقق هدف و بازپرداخت تعهدات ، در کلیه موارد قرارداد لازم بین شرکت ملی نفت ایران از یک سو و متقاضی و تامین کننده مالی (در صورت وجود) به طور مشترک از سوی دیگر منعقد می شود.
به منظور کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهری و روستایی شرکت ملـی نفـت ایـران مـی تواند تا سقف سیصد میلیارد ( 300,000,000,000 ) ریال به وزارت کشور ( به منظور توزیع بین شهرداری ها) و وزارت راه و ترابری (برای راه های روستایی و مناطق توسعه نیافته ) از محل منابع داخلی خود پرداخت نماید تا مطابق با مفاد موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.
شرکت ملی نفت ایران و شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیـروی بـرق ایـران (توانیـر) مکلـف می باشند گزارش عملکرد این آئین نامه را به طور ماهانه بهکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17516
تاریخ تصویب :
1384/01/21
تاریخ ابلاغ :
1384/01/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :