جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره3844/ت32762هـ 28/1/1384
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند ( ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :

در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ وجوه اداره شده : اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار میگیرد.
ب ـ واگذارنده اعتبار: شرکتهای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میباشند که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند به نمایندگی از مجمع عمومی آنها با عقد قرارداد ، اعتبارات لازم را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
پ ـ بانک عامل : پست بانک میباشد که اعتبارات موضوع این آئین نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار می گیرد.
سهم هر یک از شرکتهای موضوع بند ( ب) ماده (1) با تصویب مجمع عمومی خود و متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال 1384 مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین میگردد. سهم تعیین شده هر شرکت براساس 12/1 پرداخت خواهد شد.
اعتبارات موضوع این آئین نامه بابت سرمایه گذاری در جهت ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی ، حمایت از طرحهای تحقیقات کاربردی ، نیمه صنعتی ، آموزشی ، توسعهای ، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات در اختیار بخشهای تعاونی و خصوصی میباشد.
واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آئین نامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانک عامل ، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
بررسی و تصویب طرحها ، چگونگی مصرف ، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات) ، سقف تسهیلات اعطایی ، مدت بازپرداخت تسهیلات ، نرخ سود ، نوع تضمینات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده شورای راهبری طرحهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات متشکل از اعضای زیر خواهد بود:
الف ـ نمایندگان منتخب مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران.
ب ـ دو نفر از معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتخاب وزیر.
کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل دریافت میباشد.
ذیحساب دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور نماید.
بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آئین نامه را به صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن بهتفکیک طرحها ، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
بانک عامل موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آئین نامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17516
تاریخ تصویب :
1384/01/21
تاریخ ابلاغ :
1384/01/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :