جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره3815/ت31803هـ 28/1/1384
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ـ وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/1/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، موضوع نامه شماره 125740 مورخ 26/8/1383 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (20) قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور - مصوب 1364 - تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور ، موضوع تصویبنامه شماره4456 مورخ18/5/1365 بهشرح زیر اصلاح می گردد:
1 - در ماده (26) ، عبارت ( یا محل دیگری ) حذف و متن زیر به عنوان تبصره به آن الحاق می شود:
( تخلفات اعضای هیئت علمی مأمور در دستگاه های اجرائی (خارج از دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور) در هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی دانشگاه یا موسسه مأموریت دهنده رسیدگی میشود.)
2 - متن زیر به عنوان ماده (29) به فصل سوم اضافه و شماره مواد بعد به ترتیب اصلاح می شود:
( تخلفات اعضای هیئت رئیسه دانشگاه ها ، مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و همچنین اعضای هیئتهای رسیدگی انتظامی ، مدیران ستادی که عضو هیئت علمی میباشند و اعضـای هیـئت علمی شاغـل در وزارتخـانه هـای علـوم ، تحقیـقات و فـناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی مستقر در ستاد هر یک از وزارتخانه های یادشده رسیدگی میشود.
سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی که دارای عضو هیئت علمی بوده و پست مربوط به آن با رعایت قانون و یا اخذ مجوز از یکی از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده باشد ، مشروط بر آنکه فاقد هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی باشند موظفند تخلفات اعضای هیئت علمی خود را حسب مورد به وزارتخانه های مذکور اعلام نمایند. این قبیل تخلفات بنا به تشخیص وزرای یادشده یا نمایندگان آنان در هیئتهای یکی از دانشگاه های مرکز استان مربوط رسیدگی خواهد شد.)
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17516
تاریخ تصویب :
1384/01/17
تاریخ ابلاغ :
1384/01/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :