جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره2933/ت32252هـ 23/1/1384

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/1/1384 بنا به پیشنهاد شماره 10611/16 مورخ 5/11/1383 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 ـ تصویب نمود:
1 - برگزاری گردهمایی بین المللی فرآوری و کاربرد مواد سلولزی توسط دانشگاه تهران از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است.
2 - دانشگاه یاد شده میتواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای ایـن امر اختـصاص یافتـه است در چـارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3 - هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17514
تاریخ تصویب :
1384/01/17
تاریخ ابلاغ :
1384/01/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :