جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره1957 24/1/1384
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
نظر به اینکه آئین نامه های مذکور به انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار در جلسه مورخ 7/7/1383 در شورای‏عالی کار تصویب و در تاریخ 28/9/1383 به امضاء مقام محترم وزیر کار و اموراجتماعی رسیده است. لذا ضمن ارسال دو فقره از آئین نامه های مصوب خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به درج و چاپ و انتشار آنها از طریق روزنامه رسمی کشور اقدام مقتضی معمول گردد.
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی ـ سیدحسین نصرتی

در اجرای ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران نمایندگان کارگران ، مدیران صنایع و وزارت کار و امور اجتماعی در هیات های تشخیص براساس این آئین نامه انتخاب و معرفی می‏گردند. منظور از صنایع مندرج در این آئین نامه همه واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی می‏باشد. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استانها ، موظفند از تاریخ اعلام وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت یک ماه به تعداد هیات های تشخیص استان مربوط ، نمایندگان کارگران را از بین اعضای شوراهای اسلامی کار ، انجمن صنفی کارگران ، نمایندگان کارگـران و افراد آشنا بـه قوانین کـار و تامین اجتماعـی انتخـاب و به واحد کار و امور اجتماعی محل معرفی نمایند. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان می‏تواند از هر شورای اسلامی کار یا هیأت‏مدیره انجمن‏های صنفی کارگران یا نمایندگان کارگران هر واحد فقط یک نفر را به عنوان نمایندگان کارگران در هیات های تشخیص انتخاب و معرفی نماید. در صورت عدم تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در برخی استانها ، کانون عالی شوراهای اسلامی کار نسبت به انتخاب نمایندگان کارگران در هیات های تشخیص به طریق فوق‏الذکر اقدام و به واحد کار و امور اجتماعی محل معرفی می‏نماید. کانون های انجمن‏های صنفی کارفرمایی استان‏ ها موظفند از تاریخ اعلام وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت یکماه به تعداد هیات های تشخیص استان مربوط نمایندگان مدیران را از بین مدیران یا افراد آشنا به مقررات کار و تامین اجتماعی انتخاب و به واحد کار و امور اجتماعی محل معرفی نمایند. مشروط به اینکه از هر کارگاه بیش از یک نفر انتخاب و معرفی نگردد. در صورت عدم تشکیل کانون انجمن‏های صنفی کارفرمایی در برخی استان‏ ها ، کانون عالی انجمن‏های صنفی کارفرمایی نسبت به انتخاب نمایندگان مدیران صنایع در هیات های تشخیص به طریق فوق‏الذکر اقدام و به واحد کار و امور اجتماعی محل معرفی می‏نماید. شرایط عضویت اعضای هیات های تشخیص عبارتند از: 1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2 ـ داشتن حداقل 25 سال تمام سن. 3 ـ داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه برای نمایندگان وزارت کار و گواهی‏نامه پایان دوره راهنمایی برای نمایندگان کارگـران و کارفرمـایـان و سابقـه دو دوره عضویت (4 سال ) در مراجع حل اختلاف. برای داوطلبانی که فاقد سابقه مذکور در این بند می‏باشند ، داشتن مدرک کـاردانی ( برای نمایندگان وزارت کار) و گواهی‏نامه پایان دوره متوسطه ( برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان) الزامی است. 4 - داشتن حداقل 3 سال سابقه کار برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر و 5 سال سابقه کار برای افراد فاقد مدرک کارشناسی. 5 ـ آشنایی با مقررات کار و تامین اجتماعی با گواهی موسسه کار و تامین اجتماعی و همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی. ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و تشکل‏های کارگری و کارفرمایی استانی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مقررات کار و تامین اجتماعی جهت داوطلبان عضویت در هیات های تشخیص و براساس دستورالعملی که توسط معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد ، اقدام می‏نماید. واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند فهرست اسامی منتخبان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کانون انجمن‏های صنفی کارفرمایی استان را از تاریخ دریافت ظرف مدت 15 روز جهت اقدامات بعدی به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی پس از دریافت اسامی منتخبان اعتبارنامه های آنان را صادر و ارسال خواهد نمود. وزارت کار و امور اجتماعی بنا به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی می‏تواند اختیار صدور اعتبارنامه های منتخبان را به هر یک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید. مدت اعتبار نمایندگی منتخبان در هیات های تشخیص 2 سال از تاریخ صدور اعتبارنامه می‏باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیات های تشخیص در موارد ذیل عضویت خود را از دست می‏دهند و حسب مورد نمایندگان جدید براساس این آئین نامه انتخاب و جایگزین می‏شوند. 1 - استعفاء از عضویت در هیأت تشخیص. 2 ـ فوت. 3 ـ رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی. 4 ـ پایان دوره نمایندگی. 5 ـ اعلام مرجع انتخاب‏کننده به واحد کار و امور اجتماعی محل. 6 ـ غیبت غیرموجه و تخلف از ( آئین‏ رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف) به تشخیص مدیر کل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب‏کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی. واحـدهـای کـار و امـور اجتماعی دو مـاه قبـل از پـایان مهلت اعتبارنامه هر یک از اعضاء هیات های تشخیص مراتب را به کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کانون انجمن‏های صنفی کارفرمایی استان یا حسب مورد به کانون های عالی مربوط اعلام خواهد نمود تا نسبت به انتخاب و معرفی نمایندگان دوره آتی هیات های مذکور اقدام نمایند. چنانچه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یا کانون انجمن‏های صنفی کارفرمایی استان یا کانون های عالی مربوط موجود نباشند و یا ظرف مهلت‏های مقرر نسبت به معـرفی نمـایندگان مـورد نظـر در هیـأت تشخـیص مـبادرت ننـمایند واحد کار و امور اجتماعی محل از طریق اداره کل کار و امور اجتماعی استان نمایندگان مذکور را جهت صدور اعتبارنامه به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی می‏نماید. نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی موضوع بند یک ماده 158 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد مدیرکل استان و تایید وزارت کار و امور اجتماعی و با ابلاغ کتبی عهده‏دار این سمت می‏شوند. این آئین نامه در 13 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 7/7/1383 از طرف شورای‏عالی کار پیشنهاد و در تاریخ 28/9/1383 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آئین نامه مصوب 26/1/1370 گردید.
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17514
تاریخ تصویب :
1383/03/03
تاریخ ابلاغ :
1384/01/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :