جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شمار5495/ت32737هـ 4/2/1384
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 74/140 مورخ 7/1/1384 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (ی) ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 - آئین نامهاجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

باسواد کسی است که قادر به خواندن و نوشتن متون ساده به زبان فارسی و حساب کردن باشد. کسانی که دوره مقدماتی نهضت سوادآموزی یا اول ابتدایی را طی کرده باشند ، باسواد تلقی میشوند.
کلیه بیسوادان بزرگسال (10 تا 29) ساله حداکثر تا پایان سال 1388 فرصت دارند تا به یکی از شیوه های ذیل باسواد شوند:
الف ـ ثبت نام و شرکت در کلاسهای حضوری نهضت سوادآموزی.
ب ـ شرکت در برنامه های آموزش رسانه‏ای. ج ـ آموزش فرد به فرد توسط اعضای باسواد خانواده و سایر باسوادان. مرکز آمار ایران موظف است آمار بیسوادان گروه سنی موضوع ماده (2) این آئین نامه را به نام و برحسب مناطق و تفکیک جنسیت بر اساس نتایج آخرین سرشماری ظرف سه ماه پس از درخواست دراختیار نهضت سواد آموزی قرار دهد.
کلیه سازمانها ، نهادهای دولتی و غیر دولتی ، شرکتها و واحدهای صنفی ، بنیادها ، نهادهای عمومی و غیر دولتی و شرکتهایی که مستلزم ذکر نام است موظف هستند که فهرست اسامی افراد بیسواد خود را حداکثر تا آخر سال اول برنامه چهارم در اختیار نهضت سوادآموزی قرار دهند.
نهضت سوادآموزی موظف است از طریق تنوع بخشیدن به شیوه های آموزشی و متناسبسازی دوره های سوادآموزی با نیازها و تواناییهای مخاطبان نسبت به آموزش گروه های هدف اقدام نماید.
نهضت سواد آموزی مجاز است به منظور استفاده از ظرفیتهای موجود و ایجاد ظرفیتهای جدید سوادآموزی اقدامات حمایتی لازم از مشارکتهای اجتماعی و تشکلهای غیر دولتی را به عمل آورد.
نحوه حمایت و همکاری با این نوع تشکلها بر اساس شیوهنامهای خواهد بود که توسط نهضت سوادآموزی تهیه و ابلاغ میگردد.
شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است در توزیع اعتبارات عمرانی برای بخشها و دهستانهایی که در طول اجرای برنامه بیشترین فعالیت را برای ریشهکنی بیسوادی در بین افراد گروه سنی زیر چهل سال داشتهاند ، اولویت خاص منظور نماید.
کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، شهرداریها ، شوراهای اسلامی ، شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی ، کارگاه ها و واحدهای صنفی ، بخش خصوصی و اصناف موظفند در اجرای این آئین نامه به منظور پیشرفت اهداف سوادآموزی همکاری های لازم را به عمل آورند.
کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی موظفند شرایط مناسب و تسهیلات لازم برای برخورداری کارگران خود از آموزش را فراهم نمایند. وزارت کار و اموراجتماعی نیز موظف به اعمال نظارت ، الزام و تشویق شایسته آنان میباشد.
نهضت سوادآموزی همه ساله نحوه همکاری موضوع ماده (6) این آئین نامه را به شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی گزارش خواهد کرد.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای دستورالعمل اجرائی صادره از سوی ستاد کل نیروهایمسلح ، فرصت آموزشی لازم را برای سربازان بیسواد فراهم نمایند.
شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و نهضت سوادآموزی میتوانند برای تشکر از نوسوادانی که موفق به دریافت کارنامه قبولی دوره تکمیلی سوادآموزی میشوند ، اقدامات تشویقی مناسب را معمول دارند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار موظفند ، برای استفاده از تسهیلات بانکی ویژه نوسوادان از طریق بانکهای عامل هماهنگی و همکاری لازم را با نهضت سوادآموزی به عمل آورند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این آئین نامه را در ردیف جداگانهای در لوایح بودجه سالیانه به صورت خاص پیشبینی نماید ، به طوری که اهداف برنامه در سند ملی سواد آموزی محقق گردد.
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و دهیاران در حوزه مأموریت خود برحُسن اجرای کلیه مراحل این آئین نامه نظارت خواهند داشت. رؤسای سازمانهای آموزش و پرورش (مدیران نهضت سوادآموزی) ، مدیریتهای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق موظفند گزارش پیشرفت کار حوزه خود را به اطلاع آنها برسانند.
دستگاه های اجرائی ذیربط مسؤول همکاری در اجرای این آئین نامه موظفند نسبت به تهیه بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم ، اقدام و پس از تایید بالاترین مقام دستگاه به سطوح مختلف سازمان متبوع ابلاغ و نسخهای از آن را به نهضت سوادآموزی ارسال نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17521
تاریخ تصویب :
1384/01/28
تاریخ ابلاغ :
1384/02/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :