جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره10933/ت32898هـ 27/2/1384
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/2/1384 بنا به پیشنهاد شورای پول و اعتبار ، موضوع نامه شماره 277/هـ مورخ 28/1/1384 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 - آئین نامه اجرائی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

معادل سه درصد (3%) از مانده سپرده های قانونی بانکها در پایان سال 1383 در اختیار بانکهای کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک یک درصد) قرار میگیرد ، تا در زمینه تخصصی هر بانک صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی ، دامپروری ، احداث مسکن و تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی با ویژگی عمده اشتغال زایی گردد.
تسهیلات مربوط به بخش صنعت و معدن صرفاً شامل صنایع کوچک (کمتر از 50 نفر) میگردد.
شرکتهای تابعه بانکهای عامل مشمول استفاده از تسهیلات موضوع این آئین نامه نمی باشند.
ـ اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه برای سرمایه در گردش واحدهای موجود مجاز نمیباشد.
طرحهایی که از منابع این تسهیلات راهاندازی میشوند از شمول این ماده مستثنی میباشند.
اعطای تسهیلات یادشده در قالب ضوابط و مقررات جاری بانکهای عامل (با نرخ سود بخشهای مربوط) مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تسهیلات مربوط به بخش مسکن منحصراً در قالب عقد مشارکت مدنی امکان پذیر خواهد بود.
اعطای تسهیلات به طرحهایی امکانپذیر است که قبلاً از تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سنواتی استفاده ننموده باشند.
طرحهای مشمول ، باید از توجیهات فنی ، مالی و اقتصادی لازم برخوردار باشند.
اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح با اولویت در مناطق توسعه نیافته و همچنین در طرحهایی که بیشترین سهم در جهت اشتغالزایی را خواهد داشت مورد مصرف قرار خواهد گرفت.
ـ بانکهای عامل موظفند عملکرد تسهیلات موضوع این آئین نامه به تفکیک طـرحهای تصویبی ، میزان تسهیلات تخصیصی و میزان اشتغالزایی را هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.
بانکهای عامل موظفند حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آئین نامه مراتب را جهت اجرا به واحدهای اجرائی ذیربط ابلاغ نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17541
تاریخ تصویب :
1384/02/21
تاریخ ابلاغ :
1384/02/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :