جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


شماره11085/ت31310ک 27/2/1384

وزارت کشور
وزرای عـضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت درجلسه مورخ 7/11/1383 بنا به پیشنهاد شماره 50878/42/4/1 مورخ 1/6/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان فارس تصویب نمودند:
1 - دهستان مشهد مرغاب به استثناء شهر قادرآباد از بخش مشهد مرغاب شهرستان خرم بید منتزع و به بخش سعادت آباد شهرستان مرودشت الحاق میگردد.
شهر قادرآباد مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید میشود در محدوده دهستان شهیدآباد تابع بخش مشهد مرغاب شهرستان خرمبید قرار می گیرد.
2 - دهستان مادر سلیمان به مرکزیت روستای مادر سلیمان از مجموع روستاها ، مزارع و مکانهای 1 - مادر سلیمان 2 - مبارک آباد 3 - کردشول 4 - پاسگاه انتظامی پاسارگاد 5 ـ مزرعه پاکوه 6 ـ گاوداری 7 ـ ضرغامی 8 ـ ایستگاه آب سنجی 9 ـ گلهداری همتی مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید میشود در تابعیت بخش سعادت آباد شهرستان مرودشت ایجاد و تأسیس می گردد.
3 - دهستان ابوالوردی به مرکزیت روستای ابوالوردی از مجموع روستاها ، مزارع و مکانهای 1 - ابوالوردی 2 - دهنو 3 ـ مزرعه چاه بید 4 - مزرعه گردنه خرسی 5 ـ مزرعه ننه عربی مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید می شود در تابعیت بخش سعادت آباد شهرستان مرودشت ایجاد و تأسیس می گردد.
4 ـ بخش هخامنش به مرکزیت روستای مادر سلیمان از مجموع دو دهستان مادر سلیمان و ابوالوردی در تابعیت شهرستان مرودشت ایجاد و تأسیس گردد.
5 ـ شهرستان پاسارگاد به مرکزیت شهر سعادت شهر از مجموع بخشهای زیر ایجاد و تأسیس می گردد.
الف ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر سعادت شهر شامل دهستانهای کمین و سرپنیران.
ب ـ بخش هخامنش .
این تصویبنامه در تاریخ29/1/1384به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17541
تاریخ تصویب :
1383/11/07
تاریخ ابلاغ :
1384/02/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :