جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 1197/84/1 1/2/1384
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست سه برگ آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی که در تاریخ 29/1/1384 بهتایید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده ، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

براساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تصویب و از تاریخ 1/1/1384 لازم الاجراء است.
سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه مراکز و شعب تابعه موظفند تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی را مطابق تعرفه موضوع ماده 2 آئین نامه از تاریخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و کلیه آئین نامه های قبلی ملغی الاثر میباشد.
سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی به شرح زیر بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعین یا نماینده آنان تحویل نماید. ضمناً هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که به مراکز خارج از سازمان ارجاع میشود ، حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت میگردد.
درصورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینه های خدمات پزشکی قانونی باشند
مقامات مجاز از طرف رئیس سازمان میتواند آنان را از پرداخت هزینه های مربوطه معاف نمایند.
رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17525
تاریخ تصویب :
1384/01/29
تاریخ ابلاغ :
1384/02/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :