جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره16144/1901 7/2/1384

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت امور خارجه
شورای عالی اداری در یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ 24/12/1383 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور خارجه و به استناد بند (ب) ماده 4 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی کشور (مصوبه شماره44642/ت 27701هـ مورخ 28/10/1381 هیأت وزیران) تغییرات شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت مذکور را برای سال 1383 به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از تکمیل و ارسال فرمهای پیوست و دستورالعملهای مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سایر مراحل فرایند ارزیابی در ابعاد اختصاصی ( بند (ب) ماده 5 آئین نامه مزبور) توسط دستگاه ذیربط صورت پذیرد.
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ حمید شرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17529
تاریخ تصویب :
1383/12/24
تاریخ ابلاغ :
1384/02/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :