جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره5328/ت32844هـ 18/2/1384

وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماه (76) قانون اصلاح مواد(72)و(77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 والحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380 ـ تصویب نمود :
در ماده (18) آئین نامه اجرائی بند(5) جزء(ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد(72) و(77)و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380 - ، موضوع تصویبنامه شماره 58352/ت 25960 هـ مورخ 27/ 12/ 1380 عبارت ( تا پایان مدت برنامه سوم ) به عبارت ( تا پایان شهریور سال 1384) اصلاح میگردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17533
تاریخ تصویب :
1384/02/11
تاریخ ابلاغ :
1384/02/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :