جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره5650/ت32850هـ 18/2/1384

وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، موضوع نامه شماره 11073/101 مورخ 4/2/1384 سازمان یادشده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - تسهیلات و وجوه اداره شده به منظور جبران خسارات ناشی از برف استان گیلان و سقف کمکهای بلاعوض به شرح جدولهای زیر تعیین میشود:
2 - سازمان تامین اجتماعی موظف به انجام اقدامات زیر میباشد:
الف ـ تسریع در صدور احکام بیمه بیکاری برای کارگران بیمه شده.
ب ـ صدور احکام ناشی از اجرای مواد (9) و (10) قانون نوسازی صنایع تا پایان سال جاری و تقسیط هزینه های سهم کارفرما به مدت یک سال.
3 - بدهی واحدهای صنعتی ذیربط به بانکها ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی با رعایت مقررات مربوط ، به مدت یکسال استمهال میگردد.
4 - شرکتهای بیمه گر موظفند با هماهنگی بیمه مرکزی ایران در مواردی که واحدهای خسارتدیده ، پوشـش بیمه حوادثـی از قبیل توفان و زلزله را داشـتهانـد را به حادثـه بـرف تعمـیم داده و ضمن پرداخت خسـارات متعلقه ، هـزینه های مربوط را به حساب مطالبات از دولت منظور نمایند. سازمان بیمه مرکزی موظف است بر حسن انجام این امر تا سقف پانصد میلیارد (500,000,000,000) ریال نظارت نماید.
5 ـ مبلغ پانصد میلیارد (500,000,000,000) ریال از محل وجوه اداره شده از طریق بانک صنعت و معدن با تقبل پنجاه درصد (50%) سود تسهیلات توسط دولت در قبال اسناد تعهدآور شرکتها (بدون الزام به وثیقه ملکی) به واحدهای صنعتی ذیربط پرداخت میگردد.
6 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران حقوق ورودی ماشینآلات ، مواد اولیه و اجزاء و قطعات واحدهای مذکور را در سال 1384 ، در قبال اسناد تعهدآور شرکتها (به استثنای وثیقه ملکی) با مهلت یکساله دریافت مینماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17533
تاریخ تصویب :
1384/02/11
تاریخ ابلاغ :
1384/02/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :