جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره8587/ت30470هـ 18/2/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1384 بنا به پیشنهاد شماره 44702 مورخ 17/12/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - به منظور وضع ضوابط مربوط برای اجرای تکلیف دولت ناشی از ماده (24) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 - موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ اختیارات هیئت وزیران به وزیران عضو هیئت عالی واگذاری تفویض میشود.
2 - ملاک تصمیمگیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو هیئت عالی واگذاری است ، مصوبات مزبور در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور میباشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17533
تاریخ تصویب :
1384/02/07
تاریخ ابلاغ :
1384/02/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :