جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره5328/ت32844هـ 18/2/1384
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/10335 مورخ 31/1/1384 وزارت کشور و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی - مصوب 1382 - آئین نامه اجرائی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
پس از ابلاغ مراتب تایید صلاحیت به داوطلب ذی ربط موضوع تبصره (2) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، داوطلب مذکور حداکثر تا پانزده روز قبل از روز اخذ رای میتواند درخواست تغییر حوزه انتخابیه خود را به وزارت کشور و یا مرکز حوزه انتخابیهای که در آن ثبت نام نموده است ، تسلیم نماید.
وزارت کشور و یا فرماندار و رییس هیئت اجرائی حوزه انتخابیه ذی ربط موظف است درخواست داوطلب را همراه با نسخهای از مدارک ثبت نام حداکثر ظرف یک روز به حوزه انتخابیه جدید و مورد درخواست ارسال نماید.
هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه جدید موظف است حداکثر ظرف دو روز پس از دریافت درخواست نسبت به رسیدگی به صلاحیت داوطلب براساس تبصره های (2) و (3) ماده واحده قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی اقدام و مراتب را طی صورتجلسهای به هیئت نظارت استان اعلام نماید.
هیئت نظارت استان موظف است حداکثر ظرف دو روز پس از دریافت صورتجلسه رسیدگی به صلاحیت داوطلب از هیئت اجرائی با کسب نظر از هیئت مرکزی نظارت نظر خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلب طی صورت جلسهای به هیئت اجرائی اعلام نماید. هیئت مرکزی نظارت هم زمان نظر خود را به شورای نگهبان نیز اعلام خواهد کرد.
شورای نگهبان نظر خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلب موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون مزبور در مهلتی به وزارت کشور اعلام خواهد کرد تا درصورتی که صلاحیت داوطلبی در مراحل قبلی تایید شده است و اکنون رد شده است ، بتواند براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست رسیدگی مجدد نماید.
وزارت کشور موظف است بلافاصله نظر تایید یا رد صلاحیت داوطلب را به حوزه انتخابیه جدید ابلاغ نماید.
در اجرای تبصره (1) ماده واحده قانون __ __ __ __ __ __ داوطلبان مشمول این تبصره میتوانند حداکثر ظرف (24) ساعت پس از دریافت ابلاغ موضوع تبصره (2) ماده (52) قانون مزبور درخواست تغییر حوزه انتخابیه خود را به وزارت کشور یا مرکز حوزه انتخابیه تسلیم نمایند.
موضوع مواد (2) ، (3) و (4) برای داوطلبان مشمول تبصره (1) ماده واحده قانون یادشده نیز اعمال خواهد شد.
شـورای نگـهبان نظـر نـهایی خـود را درخصـوص تایید یـا رد درخواست داوطلـب ذی ربط قبـل از انتشار اسـامی نامزدها و آغاز تبلیغات انتخاباتی به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.
درصورت رد درخواست تغییر حوزه انتخابیه داوطلب توسط هیئت اجرائی و یا هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان تایید صلاحیت داوطلب برای حضور در انتخابات در حوزه انتخابیه اولیه به قوت خود باقی است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17533
تاریخ تصویب :
1384/02/14
تاریخ ابلاغ :
1384/02/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :