جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره8593/ت31043هـ 18/2/1384

وزارت رفاه و تامین اجتماعی ـ وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پیشنهاد شماره 146702مورخ 24/9/1383وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد مواد (8) و (9) بیمه همگانی خدمات درمانی کشور" href="/tags/66142/قانون-بیمه-همگانی-خدمات-درمانی-کشور/" class="link">قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب1373 - تصویب نمود:
عـبارت ( و محدودیت مراجعه خویـشفرمایان به بیـمارستـانهای بخـش دولتـی ( دانشگاهی ، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح)) از تبصره (1) ماده (9) اصلاحی آئین نامه اجرائی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان ، موضوع تصویبنامه شماره 4429/ت28285هـ مورخ2/2/1382و بند (د) تصویبنامه شماره 5830/ت24530هـ مورخ16/2/1380 حذف میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17533
تاریخ تصویب :
1384/02/14
تاریخ ابلاغ :
1384/02/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :