جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره8246/ت32948هـ 1/3/1384
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت کشور
هیـئت وزیران در جلسه مورخ 25/2/1384 بنا به پیشنهاد شماره 22181/101 مورخ 17/2/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد جزء (2) بند ( الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، آئین نامه اجرائی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

کارگروه برنامه ریزی شهرستان میتواند حداکثر به میزان ده درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی شهرستان خود را به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام که بخشی از اعتبارات آن توسط مردم تامین شده باشد ، اختصاص دهد.
اختصاص اعتبار برای ساختمان اداری و برنامه مسکن (خانه های سازمانی) از محل اعتبارات موضوع این آئین نامه ممنوع است.
فـرمـانـداران مـوظفند فهرست پروژه های موضوع این آئین نامه را پس از تصویب در کارگروه برنامه ریزی شهرستان مربوط همراه با اطلاعات کامل شامل میزان خودیاری ، میزان کل اعتبار مورد نیاز و تایید دستگاه اجرائی مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارایه نمایند. پروژه های تصویبی در چارچوب سهم اعتبارات هر شهرستان به دستگاه های اجرائی ذی ربط ابلاغ می شود تا با رعایت ضوابط این آئین نامه و در قالب موافقتنامه های مبادله شده به مصرف برسد.
اعتبارات موضوع این آئین نامه به پروژه های نیمه تمامی که خودیاری مردمی آنها به صورت نقدی و غیرنقدی (اعم از منقول و غیرمنقول) در روستاها حداقل سی درصد و در شهرها حداقل شصت درصد باشد ، اختصاص مییابد.
کـارگـروه برنامه ریزی شهرستان به هنگام تعیین پروژه ها موظف است تامین اعتبار برای تکمیل پروژه های آموزشی ، بهداشتی ، درمانی ، ورزشی ، فرهنگی و حوزوی را که توسط خیّرین اجرا گردیدهاند ، در اولویت قرار دهد.
تامین اعتبار برای پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالاتر و پروژه هایی که میزان خودیاری آن بیشتر میباشد ، با تشخیص کارگروه برنامه ریزی شهرستان در اولویت میباشد.
خودیاری غیرنقدی توسط دستگاه اجرائی ذی ربط یا دفتر فنی استانداری براساس آخرین فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تقویم ریالی شده و در موافقتنامه درج می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17545
تاریخ تصویب :
1384/02/25
تاریخ ابلاغ :
1384/03/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :