×

شرکتهائی که تمام یا بیش از50درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به بنیاد مستضعفان وجانبازان میباشد شرکت دولتی محسوب می شوند و شکایت آنها قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری نیست

شرکتهائی که تمام یا بیش از50درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به بنیاد مستضعفان وجانبازان میباشد شرکت دولتی محسوب می شوند و شکایت آنها قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری نیست

شرکتهائی-که-تمام-یا-بیش-از50درصد-سهام-و-سرمایه-آن-ها-متعلق-به-بنیاد-مستضعفان-وجانبازان-میباشد-شرکت-دولتی-محسوب-می-شوند-و-شکایت-آنها-قابل-رسیدگی-دردیوان-عدالت-اداری-نیست


تاریخ 29/11/73 شماره دادنامه 146 کلاسه پرونده 73/145

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق اصل 173قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده 11قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360دیوان مرجع اختصاصی به رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراضات مردم نسبت به تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم ازوزراتخانه ها وسازمانها و شرکتهای دولتی ونهادهای انقلابی وتشکیلات و موسسات وابسته وتابع آنهامی باشدوبموجب رای شماره 37-38-39مورخ 10/7/68 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که درمقام ایجادوحدت رویه انشا شده است ،شکایات واعتراضات واحدهای دولتی مذکوردرهیچ موردقابل طرح ورسیدگی دردیوان نیست نظربه اینکه بنیادمستضعفان وجانبازان درزمره نهادهای انقلابی (واحدهای دولتی )قرارداردشکایت شرکتهائی نظیرشرکت ایران مارکو- بنیادموتورکه تمام یابیش از50% سهام وسرمایه آن هامتعلق به بنیادمزبوراست ودرنتیجه شرکت دولتی محسوب می شوند،قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد.بنابراین دادنامه شماره 438مورخ 19/6/73شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی می باشدموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استنادقسمت آخرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *

شماره ه/73/145 21/5/1374
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/331موضوع شکایت شرکت بنیادموتورایران بطرفیت وزارت اموراقتصادی ودارائی بخواسته اعتراض به تصمیمات به شرح دادنامه شماره 438-19/6/73به لحاظ اینکه سرمایه شرکت بنیادموتورصددرصدمتعلق به بنیادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی بوده مستندابه اصل 173قانون اساسی وماده 11قانون دیوان عدالت اداری وآراوحدت رویه 39-38-37مورخ 10/7/68هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرارردشکایت راصادرنموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ،شماره : 14748 29/7/1374
6
 

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 146

تاریخ تصویب : 1373-11-29

تاریخ ابلاغ : 1374-07-29

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.