جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 16/8/1378باتوجه به نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1952ه /ب مورخ 9/3/1377) تصویب نمود:

درماده (3)آیین نامه اجرایی عملیات پولی وبانکی درمناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران -موضوع تصویبنامه شماره 1866/ت 17992ک مورخ 31/2/1376عبارت بارعایت میزان سهم موضوع تبصره (2) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری -صنعتی -مصوب 1375 بعدازعبارت تاسیس بانک ایرانی اضافه می شود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15854
تاریخ تصویب :
1378/08/16
تاریخ ابلاغ :
1378/09/11
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :