×

مقررات بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از 20 سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو گردیده و بازنشستگی فقط بر اساس سنوات خدمت امکان پذیر است

مقررات بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از 20 سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو گردیده و بازنشستگی فقط بر اساس سنوات خدمت امکان پذیر است

مقررات-بازنشستگی-کارمندان-با-سنوات-خدمت-کمتر-از-20-سال-و-نیز-با-سنوات-ارفاقی-لغو-گردیده-و-بازنشستگی-فقط-بر-اساس-سنوات-خدمت-امکان-پذیر-است
تاریخ: 28/1/1384 شماره 26 الی 31 کلاسه پرونده: 80/402 ، 82/709 و 938 ، 83/176 و 282 و 668

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً- با بررسی آراء مطروحه تعارض بین آنان محقق شناخته شد.
ثانیاً به موجب ماده 2 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 ( کلیه قوانین و مقررات استخدامی در دستگاههای مذکور در ماده 4 این قانون در خصوص بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از 20 سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو می گردد و بازنشستگی در صورت درخواست آنان فقط بر اساس سنوات خدمت امکان پذیر خواهد بود. ) و مطابق تبصره یک ماده یک قانون فوق الذکر مستخدمین رسمی و ثابت که از لحاظ بازنشستگی تابع قانون تامین اجتماعی هستند می توانند بر اساس تبصره یک ماده 74 لایحه قانونی استخدام مصوب 27/3/1365 با سنوات خدمت بازنشسته شوند. بنابه جهات فوق الذکر دادنامه شماره 897 مورخ 6/9/1380 شعبه دوم تجدیدنظر ، دادنامه شماره 810 مورخ 27/8/1381 و 1071 مورخ 27/10/1382 شعبه هشتم تجدیدنظر و دادنامه شماره 405 مورخ 12/3/1383 شعبه نهم تجدیدنظر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

شماره ه-/80/402 2/3/1384
هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 1- سازمان تأمین اجتماعی 2- خانم ناهید شید 3- خانم صدیقه فاطری فردوسی 4- خانم ملیحه صالح زاد آذر 5 - خانم نیره رحیمیان 6 - رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول ، دوم ، هشتم ، نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
الف -1- شعبه نوزدهم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/454 موضوع شکایت خانم مهین بانو مجیدی همدانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ، اصلاح مستمری بازنشستگی به لحاظ شمول ماده 114 قانون تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 38 مورخ 22/1/1379 چنین رای صادر نموده است ، ماده 114 قانون تامین اجتماعی که قانون خاص بوده است از تاریخ 14/1/1366 توسط تبصره یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی حاکم بر تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری به طور ضمنی نسخ شده است و دیگر کاربردی ندارد فلذا شکایت مشارالیها فاقد محمل قانونی است و مردود اعلام می گردد.
2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/79/522 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم مهین بانومجیدی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه 38 مورخ 22/1/1379 شعبه 19 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 77/454 به شرح دادنامه شماره 897 مورخ 6/9/1380 چنین رای صادر نموده است ، گرچه ماده 114 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مقرر داشته حقوق بازنشستگی افرادی که قبل از موعد مقرر قانونی بازنشسته می شوند برابر متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که ماخذ حقوق بیمه بوده احتساب گردد لکن ماده مذکور اقدامات معموله را تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن دانسته است و با توجه به اینکه متعاقباً تبصره یک ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 مقرر داشته مستخدمین رسمی و ثابت که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/3/1365 بوده و می توانند براساس مصوبه مزبور بازنشسته شوند و در تبصره یک ماده 74 قانون اخیرالذکر نیز احتساب حقوق بازنشستگی را براساس سنوات خدمت پیش بینی کرده است. بنابراین با توجه به وضع قانون و مقررات لاحق استناد تجدیدنظرخواه به ماده 114 مصوب 1354 فاقد وجاهت قانونی می باشد. بنابمراتب با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه در تاریخ 25/12/1376 بازنشسته پیش از موعد شده و حقوق وی بر اساس مقررات حاکم در زمان بازنشستگی احتساب گردیده است تخلف از مقررات مشهود نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود.
ب -1- شعبه 18 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/618 موضوع شکایت خانم ناهید شید بطرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته اصلاح مستمری بازنشستگی به لحاظ شمول ماده 114 قان-ون تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 734 مورخ 22/6/1378 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه به موجب تبصره یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی مستخدمین رسمی یا ثابت که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند در مشمول مستخدمین مقرر در تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1365 قرار گرفته و می توانند بر اساس تبصره مذکور و تبصره های الحاقی قانون فوق الذکر بازنشسته شوند و با توجه به اینکه بموجب ماده 2 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی بازنشستگی براساس درخواست مستخدم فقط براساس سنوات خدمت تجویز گردیده است لذا شکایت شاکیه فاقد وجاهت قانونی است و رای به رد شکایت صادر می گردد.
2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/78/2248 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم ناهید شید به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 734 مورخ 22/6/1378 شعبه 18 دیوان به شرح دادنامه شماره 702 مورخ 10/6/1379 چنین رای صادر نموده است ، با عنایت به قسمت اخیر ماده 114 قانون تامین اجتماعی که مقرر داشته حقوق بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی قبل از موعد مقرر از جمله تجدیدنظرخواه برابر متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که ماخذ پرداخت حق بیمه بوده است می باشد و قسمت اول ماده مارالذکر کارکنان یاد شده را از لحاظ ضوابط سن و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن دانسته است و نظر به اینکه ماده 114 قانون تامین اجتماعی به طور صریح یا ضمنی نسخ نگردیده لذا با اعلام ورود اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه معترض عنه فسخ و رای به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و الزام سازمان تامین اجتماعی به اجابت خواسته مشارالیها و اصلاح حکم بازنشستگی براساس قسمت اخیر ماده 114 قانون تامین اجتماعی صادر می گردد.
ج -1- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/504 م-وضوع شکایت خانم منیره ترکمنی آذر به طرفیت تامین اجتماعی به خواسته الزام سازمان به رعایت ماده 114 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و پرداخت کلیه دیون حاصله از اجرای ماده فوق به شرح دادنامه شماره 1302 مورخ 12/6/1381 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به اینکه مدلول ماده 114 قانون تامین اجتماعی به طور ضمنی یا صریح نسخ نگردیده پاسخ مشتکی عنه قانع کننده تشخیص نگردید لذا خواسته شاکی وارد است و رای به الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی و اصلاح حکم بازنشستگی وفق قسمت اخیر ماده 114 قانون تامین اجتماعی اعلام می گردد.
2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت8/81/910 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 1302 مورخ 12/6/1381 شعبه دوم در پرونده کلاسه 81/504 به شرح دادنامه شماره 810 مورخ 27/8/1381 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه ماده 114 قانون تامین اجتماعی قانون خاص است و از تاریخ 14/11/1366 به موجب تبصره یک قانون تعدیل نیروی انسانی حاکم بر تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری به طور ضمنی نسخ گردیده و عملاً کاربردی ندارد. بنابراین ضمن نقض دادنامه بدوی رای به رد شکایت صادر می شود.
د-1- شعبه 23 در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/2174 موضوع شکایت خانم صدیقه فاطری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام سازم-ان به اجرای مفاد ماده 114 قانون تامین اجتماعی و اصلاح مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 859 مورخ 28/4/1382 چنین رای صادر نموده است. ماده 114 قانون تامین اجتماعی دو پیام دارد صدر و ذیل که حکم بازنشستگی شاکی را مشخصاً معلوم می نماید لذا حکم به ورود شکایت صادر می گردد.
2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت8/82/1070 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 859 مورخ 28/4/1382 صادره از شعبه 23 به شرح دادنامه شماره 1071 مورخ 27/10/1382 چنین رای صادر نموده است ، به موجب تبصره یک ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی مستخدمین رسمی و ثابت که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1365 بوده و می توانند براساس تبصره مزبور و تبصره های الحاقی قانون فوق بازنشسته و بازخرید شوند طبق تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری بازنشستگی مستخدمین مزبور بر اساس سنوات خدمتی آنان صورت می گیرد.
بنابمراتب محاسبه و تعیین مستمری بازنشستگان پیش از موعد باید براساس سنوات خدمت آنان صورت پذیرد در غیر این صورت از جهت تعیین میزان مستمری بازنشستگی چه تفاوتی بین شاکیه که با 10 سال بازنشسته شده با فردی که با 30 سال خدمت بازنشسته گردیده وجود دارد! یقیناً تعیین مستمری بازنشستگی یکسان برای مستخدمین با 20 سال خدمت و مستخدمین با سابقه 30 سال خدمت عادلانه نخواهد بود و امری است ناروا. بنا به جهات مذکور ، اعتراض تجدیدنظر خواه به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد تشخیص می گردد. ضمن صدور حکم به نقض دادنامه شعبه بدوی رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.
ه- 1- شعبه 17 در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/541 موضوع شکایت خانم ملیحه صالح زادآذر به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته صدور حکم به الزام سازمان به اجرای مفاد ماده 114 قانون تامین اجتماعی و اصلاح مستمری بازنشستگی بر مبنای متوسط حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت به شرح دادنامه شماره 1031 مورخ 12/6/1382 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه قسمت اخیر ماده 114 قانون تامین اجتماعی مقرر داشته حقوق بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که ماخذ پرداخت حق بیمه بوده است می باشد و قسمت اول ماده مذکور نیز کارکنان یاد شده سازمان را از لحاظ ضوابط سن و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن دانسته و با عنایت به اینکه ماده 114 قانون تامین اجتماعی به طور صریح یا ضمنی نسخ نگردیده است مضافاً اینکه از شعب مختلف دیوان نیز در موارد مشابه رای به نفع کارکنان بازنشسته صادر گردیده است. بناء علیهذا خواسته شاکیه محمول بر صحت تشخیص گردید و به استناد ماده 114 فوق الذکر حکم به ورود شکایت مطروحه صادر می گردد.
2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1031 مورخ 12/6/1382 شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 405 مورخ 12/3/1383چنین رای صادر نموده است ، مستنبط از ماده 114 قانون تامین اجتماعی این که اولاً ، بازنشستگی پیش از موعد تابع مقررات قانون استخدام کشوری است. ثانیاً قسمت اخیر ماده 114 مذکور در مقام تعیین میزان متوسط حقوق که از جمله عوامل موثر در تعیین حقوق بازنشستگی است ، تدوین گردیده است. ثالثاً ماده 78 قانون استخدام کشوری میزان حقوق بازنشستگی و عوامل مؤثر در آن از جمله متوسط حقوق را احصاء نموده است. لذا با توجه به ماده 114 قانون تامین اجتماعی که دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد ، نتیجتاً تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص می گردد و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت با خواسته مذکور صادر می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعبه تجدیدنظر تش-کیل و پ-س از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 31

تاریخ تصویب : 1384/01/28

تاریخ ابلاغ : 1384/03/24

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.