شماره17732/ت32297ه- 24/3/1384

وزارت اموراقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 681/211/101 مورخ 12/11/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- تصویب نمود:
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است براساس عملکرد مستخدمین شاغل در پستها و رشته های شغلی مالیاتی و متناسب با رشد درآمد مالیاتی هر واحد نسبت به سال قبل ، به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان یادشده به تایید شورای حقوق و دستمزد می رسد ، فوق العاده بهره وری حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) مجموع حقوق و مزایای مستمر کارکنان ذیربط پرداخت نماید. میزان فوق العاده یادشده برای هر کدام از کارکنان بر اساس عملکرد آنان در سال قبل تعیین و به طور غیر مستمر پرداخت می گردد و مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17562
تاریخ تصویب :
1384/03/22
تاریخ ابلاغ :
1384/03/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)