جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره12290/ت33051ه- 24/3/1384

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 34503/101 مورخ 1/3/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- فهرست مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- در سال 1384 منطبق با فهرست مورد عمل در سال 1383 موضوع جداول پیوست تصویبنامه شماره 48952/ت25784ه- مورخ 9/11/1380 می باشد.
مستخدمان مشمول این تصویبنامه که در شهرهای موضوع جدول پیوست شماره (3) تصویبنامه فوق الذکر شاغل می باشند ، فوق العاده جذب و نگهداری خود را براساس درصدهای تعیین شده در جدول اصلاحی پیوست و بر مبنای حقوق گروه مربوط و ضریب سال 1383 دریافت می نمایند.
کارکنان شاغل در روستاهای واقع در بخشهای موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویبنامه یاد شده ، فوق العاده جذب و نگهداری خود را بر مبنای حقوق گروه مربوط و ضریب سال 1384 و براساس درصدهای جدول اصلاحی پیوست دریافت می نمایند.
فقط نقاط روستایی واقع در بخشهای موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویبنامه مذکور ، مشمول مزایای تصویبنامه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 می شوند.
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با رعایت اصول و چارچوبهای مصوب و مورد تأکید در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم و سند آمایش سرزمین و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط ، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور را با توجه به موارد زیر تهیه و تا قبل از تنظیم لایحه بودجه سال 1385 به تصویب هیئت وزیران برساند:
الف - بازنگری تمامی فهرستهای مورد عمل که به نوعی با این گونه مناطق ( مناطق محروم ، مناطق توسعه نیافته ، مناطق کمتر توسعه یافته ، مناطق با شاخص توسعه زیر شاخص میانگین کشور ، مناطق حاشیه ای و …) مرتبط هستند.
ب - هماهنگ نمودن دستگاههای اجرائی ذی ربط و مرتبط با هریک از فهرستهای موجود.
پ - تنظیم یک مجموعه یکپارچه و مؤثر در دستیابی به اهداف توسعه ای در مناطق مورد نظر.
ت - توجه به آثار مثبت سیاستهای توسعه ای اتخاذ شده توسط دولت و سرمایه گذاریهای انجام شده در این مناطق توسط دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی در راستای دستیابی بخشی از این مناطق به آستانه های خروج از توسعه نیافتگی.
ث - پاسخگو بودن این مجموعه به قوانین و مقررات دایمی موجود ، از جمله قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- ، تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب1381- و توزیع اعتبارات ویژه تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه ای و تقویت پیوند با اقتصاد ملی.
تمامی دستگاههای اجرائی موظف هستند نتایج مطالعات موضوع این بند را در اجرای قوانین مذکور ، به کار بندند.
ضوابط و فهرستهای مورد عمل در ارتباط با سایر تکالیف قانونی موضوع این آئین نامه از جمله فهرست مناطق مشمول معافیت سرمایه گذاری ، موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380- و فهرست قلمروهای جغرافیایی موضوع ماده (1) آئین نامه اجرائی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب1381- موضوع تصویبنامه شماره 30309/ت26841ه- مورخ 20/7/1381 ، در سال 1384 و همچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده ، لازم الاجرا می باشند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17562
تاریخ تصویب :
1384/03/18
تاریخ ابلاغ :
1384/03/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :