جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

شماره3136/84/1 16/3/1384
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با احترام ، تصویر بخشنامه شماره 3136/84/1 مورخ 16/3/1384 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوة قضائیه - خسرو حکیمی

نظر به اینکه مشاهده می شود بعضی از قضات ، نسبت به مرتکبان جرائم مربوط به مواد مخدر ، همچنان به استناد ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی بمنظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب 19/3/1359 قرار بازداشت موقت تا شروع دادرسی یا صدور حکم برائت صادر می نمایند ، در حالی که مواد32 ، 33 و 35 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با تمدید بعدی ، برای صدور قرار بازداشت قایل به تفصیل و ترتیب خاصی گردیده اند که در اغلب دادسراها و محاکم مراعات می گردد.
به منظور ایجاد روش واحد و کاهش میزان صدور این نوع قرار ، اقتضاء دارد از این به بعد در جرائم مربوط به موادمخدر نیز مانند سایر جرایم ، با رعایت قیود و شرایط مندرج در مواد 32 ، 33 و 35 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام و از صدور قرار بازداشت خلاف موازین مذکور ، اجتناب گردد.
سیدمحمود هاشمی شاهرودی - رئیس قوه قضائیه
نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
3136
تاریخ تصویب :
1384/03/16
تاریخ ابلاغ :
1384/03/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :