جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره18446/ت32145ه- 28/3/1384

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- اختیارات هیئت وزیران در مورد تصمیم گیری راجع به امور اجرائی ساماندهی و رفع مشکلات استان خوزستان به آقای حمید شرکاء - معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - تفویض می شود.
2- تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رییس جمهور درخصوص امور اجرائی موارد یادشده اتخاذ می شود ، در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1384/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :