جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره9904/ت33000ه- 28/3/1384

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 1268/16 مورخ 24/2/1384 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود:
1- برگزاری گردهمایی بین المللی مخاطرات زمین ، بلایای طبیعی و راهکارهای مقابله با آنها توسط دانشگاه تبریز از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است.
2- دانشگاه یاد شده می تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3 - هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1384/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :