جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره18434/ت33109ه- 28/3/1384
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 38996/101 مورخ 7/3/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد جزء (2) بند ( پ ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، آئین نامه اجرائی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف - ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
ب - قاچاق: قاچاق کالا و ارز.
پ - سازمان کاشف: سازمانی که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق را به عهده دارد.
ت - سازمان شاکی: سازمانی که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب 1374 - موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق می باشد.
ث - فعالیتهای تبلیغی و ترویجی: فعالیتهایی که به منظور بیان قبح قاچاق با هدف جلوگیری از اقدام به آن و یا عدم مصرف کالاهای قاچاق صورت می گیرد.
ج - آموزشهای بین دستگاهی: آموزشهایی که به کارکنان یک دستگاه به منظور آشنایی با قوانین ، مقررات و رویه های اجرائی سایر دستگاهها داده می شود.
معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی بابت درآمدهای ملی ردیف درآمدی شماره 210204 از قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 کل کشور ذیل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (کد 269510) بابت فروش کالاهای قاچاق تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (85,000,000,000) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه شماره 503116 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 کل کشور ( اعتبار درآمد - هزینه ای دستگاههای اجرائی ) براساس این آئین نامه در جهت مبارزه با قاچاق اختصاص می یابد. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به منظور واریز به موقع درآمدهای مزبور به ردیف درآمد عمومی هماهنگی لازم را با ستاد به عمل آورده و گزارش عملکرد واریزی خود را ماهانه به ستاد اعلام می نماید.
معادل هشتاد درصد (80%) از اعتبارات موضوع این آئین نامه تا سقف شصت و هشت میلیارد (68000,000,000) ریال به منظور خرید تجهیزات و تامین امکانات سرمایه ای دستگاههای ذی ربط در امر مبارزه با قاچاق با اولویت سازمانهای کاشف و شاکی اختصاص می یابد. کشفیات مربوط به قاچاق انواع فرآورده های نفتی و کالاهای اساسی و میراث فرهنگی ، در اختیار دستگاههای قانونی مسئول قرار خواهد گرفت.
معادل ده درصد (10%) از اعتبارات موضوع این آئین نامه تا سقف هشت میلیارد و پانصد میلیون (8,500,000,000) ریال برای فعالیتهای تبلیغی و ترویجی در امر مبارزه با قاچاق (به طور عمده از طریق صدا و سیما و معاونتهای مطبوعاتی و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) اختصاص می یابد. انجام سیاستگذاری درخصوص فعالیتهای تبلیغی و ترویجی توسط ستاد صورت خواهد گرفت و راهکارهای اجرائی برای این امر توسط کارگروهی متشکل از نماینده ستاد (مسئول کارگروه) و نمایندگان سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص خواهد شد.
معادل ده درصد (10%) از اعتبارات موضوع این آئین نامه تا سقف هشت میلیارد و پانصد میلیون (8,500,000,000) ریال به امر آموزش و تحقیق در امر مبارزه با قاچاق اختصاص خواهد یافت تا در قالب بندهای زیر هزینه گردد:
الف - آموزش : آموزشهای موضوع این آئین نامه در جهت ارتقای اطلاعات عمومی و دانش تخصصی عوامل اجرائی دخیل در امر مبارزه با قاچاق بوده و شامل دوره های آموزشی کوتاه مدت و کارگاههای آموزشی با اولویت آموزشهای بین دستگاهی می باشد.
ب - تحقیقات : انجام تحقیقات از محل اعتبارات این آئین نامه در قالب بندهای زیر خواهد بود:
1 - شناسایی روشها و مبادی قاچاق.
2 - بررسی و مطالعه راهکارهای مبارزه فیزیکی با قاچاق.
3 - بررسی و مطالعه در امر اصلاح قوانین و مقررات و سیاستهای اجرائی به منظور پیشگیری از قاچاق.
تعیین اولویتهای تحقیقاتی ، روشهای اجرائی انجام تحقیق و نحوه پرداخت حق التحقیق به عهده کارگروهی خواهد بود که اعضای آن توسط ستاد تعیین می شود.
اعتبارات موضوع این آئین نامه براساس تصویب ستاد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرائی ذی ربط ابلاغ خواهد شد تا براساس موافقتنامه ای که بین دستگاه اجرائی و سازمان مزبور مبادله می شود به مصرف برسد.
پرداختهای موضوع این آئین نامه نباید به گونه ای باشد که برای سنوات بعد ایجاد تعهد نماید.
به منظور فراهم سازی امکان اجرای صحیح مفاد این آئین نامه ، دستگاههای اجرائی عضو ستاد موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه برنامه های سالانه خود را به همراه توجیهات ، اهداف کمی و شرح فعالیتها و عملیات اجرائی تنظیم و به ستاد ارایه نمایند.
دستگاههای اجرائی دریافت کننده اعتبار موظفند گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی را هر شش ماه یک بار به ستاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه دهند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1384/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :