جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 80059/113 17/3/1384
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه استفساریه تسری قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368 و قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380 به قضات ایثارگر که از سوی دولت به شماره 33914/29192 مورخ 17/6/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 4/3/1384 مجلس مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 11/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 16515 23/3/1384
وزارت دادگستری
قانون استفساریه تسری قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368 و قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380 به قضات ایثارگر که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 80059/113 مورخ 17/3/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس‎جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون استفساریه تسری قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368 و قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380 به قضات ایثارگر
موضوع استفساریه:
ماده واحده - آیا با قید دستگاههای قضایی مندرج در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 و قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/1368 قضات جانباز و آزاده نیز میتوانند از مزایای مقرر در قوانین یادشده استفاده نمایند؟ در صورت بهرهمند شدن از یک مقطع تحصیلی بالاتر حسب مورد طبق ماده (18) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و تبصره ماده (21) قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور ، آیا مزایای مقرر در قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 29/1/1380 به قضات یادشده تسری دارد یا خیر؟
نظر مجلس:
از آنجائی که نام دستگاههای قضائی در ماده (23) قانون حمایت از آزادگان ( اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور و ماده (3) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قید شده است بنابراین قضات جانباز و آزاده نیز میتوانند از مزایای مقرر در قوانین مذکور استفاده نمایند. همچنین مزایای مقرر در قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 29/1/1380 به قضات یادشده تسری دارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17562
تاریخ تصویب :
1384/03/04
تاریخ ابلاغ :
1384/03/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :