جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره53995/ت31329ه- 8/10/1383
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 72/7/1/3761 مورخ2/6/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (169) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1382- آئین نامه پرداخت فوق‎العاده سختی کار انتظامی را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین ‎نامه پرداخت فوق‎ العاده سختی کار انتظامی
ماده1- با توجه به مأموریتهای ویژه نیروی انتظامی ، مسؤولیتهای ناشی از ارتباط مستمر کارکنان آن با مردم ، شرایط محیطی و اجتماعی و ضریب بالای آسیب‎پذیری آنان ماهانه مبلغی معادل سی درصد (30%) حقوق و مزایای شغل به عنوان فوق‎العاده سختی کار انتظامی به کلیه کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‎شود.
ماده2- به کارکنان در وضعیت بدون کاری ، منتظر خدمت و انفصال بیش از یکسال فوق العاده سختی کار انتظامی پرداخت نمیشود.
ماده3- کلیه کارکنانی که وضعیت خدمتی آنان براساس قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1382- در حالت انتساب قرار می‎گیرد ، مشمول دریافت فوق‎العاده سختی کار انتظامی هستند.
ماده4- کارکنان زن مشمول قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان - مصوب1362- از یک دوم فوق‎العاده سختی کار انتظامی برخوردار میشوند.
ماده5 - فوق العاده سختی کار انتظامی به اعضای هیئت علمی که براساس مقررات استخدامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در نیروی انتظامی بکارگیری و به مشاغل آموزشی و پژوهشی منصوب می‎شوند پرداخت نمی‎شود.
ماده6 - کارکنان سایر نیروهای مسلح ، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مأمور یا مأمور به خدمت می‎شوند در طول مدت بکارگیری از فوق العاده سختی کار انتظامی بهرهمند میشوند.
ماده7- فوقالعاده سختی کار انتظامی از تاریخ 1/4/1383 قابل پرداخت است.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17433
تاریخ تصویب :
1383/09/25
تاریخ ابلاغ :
1383/10/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :