جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره49697/263 27/1/1384
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکت های آب منطقه ای استان و تبدیل شرکت های آب منطقه ای که بیش از یک استان را در بر می گیرد به آب منطقه ای" href="/tags/65825/شرکت-آب-منطقه-ای/" class="link">شرکت آب منطقه ای استان ذی ربط که با عنوان لایحه تبدیل ادارات کل امور آب استانها به آب منطقه ای" href="/tags/65825/شرکت-آب-منطقه-ای/" class="link">شرکت آب منطقه ای استان از سوی دولت به شماره 24935/31144 مورخ 9/8/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 26/12/1383 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
شماره 4318 5/2/1384
وزارت نیرو
قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقه ای که بیش از یک استان را در بر می گیرد به آب منطقه ای" href="/tags/65825/شرکت-آب-منطقه-ای/" class="link">شرکت آب منطقه ای استان ذی ربط که درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/1/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 49697/263 مورخ 27/1/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی
قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکت های آب منطقه ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقه ای که بیش از یک استان را در بر می گیرد به آب منطقه ای" href="/tags/65825/شرکت-آب-منطقه-ای/" class="link">شرکت آب منطقه ای استان ذی ربط
ماده واحده ـ به وزارت نیرو اجازه داده می شود نسبت به تبدیل شرکتهای آب منطقه ای که بیش از یک استان را در بر می گیرد به آب منطقه ای" href="/tags/65825/شرکت-آب-منطقه-ای/" class="link">شرکت آب منطقه ای استان ذی ربط و در استانهایی که آب منطقه ای" href="/tags/65825/شرکت-آب-منطقه-ای/" class="link">شرکت آب منطقه ای تشکیل نشده است، نسبت به تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه ای استان ذی ربط با مأموریت انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در محدوده هر استان با وظایف و اختیارات یکسان و بهره برداری و حفاظت از منابع آب و تأسیسات آبی استان از طریق واگذاری وظایف غیرحاکمیتی مربوط طبق قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و رعایت اصول چهل و چهارم (44) و چهل و پنجم (45) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحویل امکانات و منابع انسانی ادارات کل امور آب استانها به این شرکتها به گونه ای که موجب گسترش تشکیلات نشده و ایجاد بار مالی اضافی برای دولت ننماید، اقدام کند.
امورحاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه های آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاستگزاری و برنامه ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخش های مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضه ای و تعیین اقتصادی آب" href="/tags/65879/ارزش-اقتصادی-آب/" class="link">ارزش اقتصادی آب کماکان به عهده وزارت نیرو خواهد بود.
درهرحال حقابه های اشخاص باید محفوظ بماند.
اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
تبصره ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/1/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17523
تاریخ تصویب :
1383/12/26
تاریخ ابلاغ :
1384/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :