جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره15992/ت32905ه- 17/3/1384
تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه سوم لیاقت و مدیریت) به آقای کریم مؤمنی
نهاد ریاست جمهوری - وزارت نیرو
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده(7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب1365 - تصویب نمود:
نشان دولتی ( درجه سوم لیاقت و مدیریت) به آقای کریم مؤمنی اعطا شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17558
تاریخ تصویب :
1384/03/08
تاریخ ابلاغ :
1384/03/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :