جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره16149/ت32905ه- 17/3/1384
تصویبنامه در مورد اعطای نشان دولتی ( درجه یکم لیاقت و مدیریت) به آقای محمد باقریان
نهاد ریاست جمهوری
هیئت‎وزیران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود:
نشان دولتی ( درجه یکم لیاقت و مدیریت) به آقای محمد باقریان اعطا شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17558
تاریخ تصویب :
1384/03/08
تاریخ ابلاغ :
1384/03/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :