جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره16155/ت32905ه- 17/3/1384
تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه دوم فرهنگ و هنر) به خانم زهرا رهنورد
نهاد ریاست جمهوری - وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی
هیئت‎وزیران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود:
نشان دولتی ( درجه دوم فرهنگ و هنر) به خانم زهرا رهنورد اعطا شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17558
تاریخ تصویب :
1384/03/08
تاریخ ابلاغ :
1384/03/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :