جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

اصلاح ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری – مصوب 1375-

شماره 27316/ ت 28213 هـ - 5/5/1384

وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4687/2د/ 111 مورخ 5/12/1381 وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری – مصوب 1375- تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده، موضوع تصویب نامه شماره 81817/ت 17985 هـ مورخ 26/12/1377 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1- ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده 21- مستمریهای موضوع این آیین‌نامه هر سال با توجه به تغییرات شاخص هزینه زندگی بر اساس پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت وزیران اصلاح می‌شود»

2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (21) اضافه می‌شود:

« مستمریهای استحقاقی موضوع مواد (8) و (10) و تبصره‌ ماده (12) این آیین نامه که تا پایان سال 1380 قابل پرداخت بوده است از تاریخ 1/1/1381 به میزان بیست و پنج درصد (25%) افزایش می‌یابد . چنانچه میزان مستمری که به این ترتیب محاسبه می‌شود از حداقل مقرر در ماده (18) این آیین نامه کمتر باشد حداقل یاد شده قابل پرداخت خواهد بود».

معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارفنوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1384/5/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
مجلس شورای اسلامی
موضوع :