جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383

ماده 1- هیئت داوری موضوع ماده (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه که به منظور رسیدگی ، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر و اگذاری تشکیل می‌شود و در این آیین نامه « هیئت » نامیده می‌شود حداکثر دو هفته پس از ابلاغ احکام انتصاب اعضای آن تشکیل خواهدشد.

هیئت مزبور در اولین جلسه ،‌از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب خواهد نمود.

ماده 2- جلسات هیئت داوری در وزات دادگستری تشکیل می‌گردد و دبیرخانه آن نیز در وزاتخانه مزبور مستقر خواهد بود.

ماده 3- هیئت حداقل یک جلسه در ماه خواهد داشت که با دعوت کتبی دبیرخانه تشکیل می‌گردد.

ماده 4- علاوه بر جلسات موضوع ماده (3) این آیین نامه‌، با نظر رئیس هیئت و متناسب با تعداد شکایات دریافتی موضوع ماده (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه ،‌هیئت به طور فوق‌العاده نیز تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 5- در دعوتنامه که توسط دبیر هیئت تهیه خواهد شد، دستور جلسه قید و مستندات مربوط حداقل یک هفته قبل برای اعضای هیئت ارسال می‌گردد.

ماده 6- جلسات هیئت با حضور حداقل (5) نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت اعضای حاضر در جلسه اعتبار دارد. نظر اقلیت نیز باید با توجه به ماده (22) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه،‌در صورتمجلس قید و به امضا برسد.

ماده 7- در صورتی که هیئت لازم بداند، در جلساتی که برای رسیدگی به شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری تشکیل می‌شود،طرفین شکایت یا نماینده قانونی آنها نیز حضورخواهند داشت.

تبصره – چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانون آنها به هر دلیل در جلسه حضور نیابد، برای یک بار دیگر از وی دعوت به عمل می آید و در صورت عدم حضور مجدد، هیئت درخصوص موضوع شکایت اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده 8- خلاصه مذاکرات جلسات هیئت توسط دبیرخانه تهیه و مصوبات آن توسط دبیرخانه تهیه و مصوبات آن توسط رئیس هیئت ابلاغ می‌گردد.

ماده 9- بر اساس مفاد ماده (23) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه ، رأی هیئت داوری پس از (‌10) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین ،‌قطعی و لازم الاجراست . اگر طی مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر،‌یکی از طرفین نسبت به رأی صادر شده اعتراض داشته باشد‌، باید اعتراض خود را به طور کتبی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین خواهد شد، خارج از نوبت‌، به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید . رأی صادر شده قطعی و لازم‌الاجراست .

معاون اول رئیس جمهورمحمدرضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17600
تاریخ تصویب :
1384/5/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
مجلس شورای اسلامی
موضوع :