جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

مواد و تبصره‌های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تبصره‌ ماده 2 در دادخواستهای موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذکور در این ماده رعایت موارد زیر نیز ضروری است :
الف – مشخص نمودن مصوبه‌ای که تقاضای ابطال آن شده است .
ب- مشخص نمودن اینکه دلیل درخواست ابطال مغایرت با شرع یا قانون خروج از حدود اختیارات است.
ج- مشخص نمودن ماده قانونی یا حکم شرعی که ادعای مغایریت مصوبه‌ با آن شده است.
تبصره ماده 10- در دادخواستهای موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر هیئت عمومی انجام می‌شود و در صورت صدور قرار رد در این مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئیس کل دیوان یا معاون وی می‌باشد.
تبصره ماده 15- استنکاف از اجرای دستور موقت از سوی شعبه صادر کننده به رئیس دیوان گزارش داده می‌شود و رئیس دیوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهد نمود.
تبصره ماده 20 – در صورتی که در دادخواستهای موضوع ماده 25 قانون به دلیل الغاء یا اصلاح مورد شکایت از سوی مقام یا مرجع صادر کننده یا صدور رأی قبلی از سوی هیئت عمومی در مورد آن یا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسیدگی منتفی باشد، مدیر دفتر موضوع را به رئیس یا معاون دیوان منعکس می کند و با احراز موارد فوق از سوی رئیس یا معاون دیوان قرار در دادخواست صادر خواهد شد.
تبصره 1 ماده 49 – شعب دیوان پس از قطعیت حکم آنرا به طرفین ابلاغ می‌نمایند و در صورتی که محکوم له استنکاف محکوم‌علیه را به شعبه گزارش نماید و با محکوم‌علیه معاذیری را در خصوص اجرای حکم مطرح کند که به صدور حکم اصلاحی و رفع ابهام از سوی شعبه مشکل حل نشود موضوع به رئیس یا معاون دیوان اعلام می کند .
تبصره 2 ماده 49- اجرای حکم توسط رئیس یا معاون دیوان بر حسب مورد می‌تواند به یکی از طریق زیر انجام شود:
1- احضار و ابلاغ مجدد حکم و اخذ تعهد بر اجرای آن .
2- دعوت از طرفین دعوی و اقدام به حل مشکل اجرائی از طریق ایجاد تصالح بین طرفین به نحو مقتضی یا اخذ تعهد از محکو‌م‌علیه نسبت به جلب رضایت محکوم به در مدت معین .
تبصره 3 ماده 4- در صورت اجراء نشدن حکم از طریق تبصره 2 فرد مستنکف احضار و حکم صادره و مفاد ماده 21 کتباً به وی تفهیم می‌شود و در صورت عدم تمکین وی نسبت به اجرای دادنامه رئیس دیوان مکلف است ظرف یکماه براساس 21 قانون دیوان" href="/tags/12108/ماده-21-قانون-دیوان/" class="link">ماده 21 قانون دیوان حکم به انفصال وی صادر نماید این حکم قطعی است و پس از صدور کتباً به فرد مستنکف و مقام بالاتر وی ابلاغ می‌شود.
ماده 52 – در موارد اعلام اشتباه بیّن در مورد آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه، پرونده به هیأت عمومی ارسال می‌شود و هیأت عمومی موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسی در صورتی که اعلام اشتباه را وارد تشخیص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه همعرض دیوان ارجاع می‌شود.
ماده 53 – آراء هیأت عمومی برای شعب دیوان و کلیه مراجع قضایی و اداری ذیربط لازم‌الاتباع است و جز بموجب قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نیست و در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از قضات دیوان یکی از آراء و هیأت عمومی را مغایر با قانون تشخیص دهند می‌توانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هیأت عمومی مطرح کنند در این صورت هیأت عمومی موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسی دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأی بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض یا وارد دانستن ایراد و نقض کامل دادنامه یا صدور دادنامه اصلاحی یا تکمیلی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. ملاک در اتخاذ تصمیم رأی اکثریت است.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17676
تاریخ تصویب :
1384/8/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :