جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت به شماره ‌های 3332-22/10/1381 و 3882 – 2/8/1384
نظر به اینکه از طرف هیأت‌های نظارت استان‌ها در مورد دیه ناشی از فوت آراء متناقضی صادر شده لذا شورای عالی ثبت ( قسمت اسناد) در تاریخ 28/10/1381 با رسیدگی همه جانبه در این خصوص رأی وحدت رویه بشرح زیر صادر می‌نماید:
« چون دیه در اثر حادثه ناشی از فوت و حین‌الفوت بوجود می‌آید لذا جزء ماترک محسوب می‌گردد».
این رأی به استناد قسمت اخیر تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت صادر و برای هیأت نظارت استان‌ها لازم الاتباع می‌باشد.
موضوع در جلسه مورخ 2/8/1384 شورای عالی ثبت ( قسمت اسناد) مطرح و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید:
با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار ، لذا آنجائی که در رأی وحدت رویه شماره 3332- 22/10/1381 شورای عالی ثبت قسمت به علت سهو قلم ابهام بوجود آمده است بشرح زیر رفع ابهام می‌گردد.
« چون دیه فوت ناشی از حادثه حین‌الفوت بوجود می‌آید لذا جزء ماترک محسوب می‌گردد» و در خصوص صدور آراء متناقض از هیأتها نظارت در موضوع واحد مقرر می‌دارد و پرونده‌های مربوطه لذا هیأتهای نظارت اخذ و پس از تهیه گزارش جامع مراتب مجدداً در شورا مطرح گردد.

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
17696
تاریخ تصویب :
1384/9/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :