جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تصویب نامه راجع به تاسیس بخش میداود در شهرستان باغملک
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسین سیاسی ـ ئفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 17/3/1383 بنا به پیشنهاد شماره 46477/42/4/1 مورخ 8/5/1382 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 58538/ت26118 ه مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند :
1ـ روستای سرحانی مطابق نقشه 250000/1 پیوست که با مهر دفتر هیئت دولت تایید می شود از دهستان هپرو بخش مرکزی شهرستان باغملک منتزع و به دهستان میداود بخش مرکزی همین شهرستان ملحق گردد.
2ـ بخش میداود به مرکزیت روستای میداود سفلی متشکل از دهستانهای میداود و سرله در تابعیت شهرستان باغملک ایجاد و تاسیس گردد.
این تصویب نامه در تاریخ 11/4/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری ر سیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17292
تاریخ تصویب :
1383/3/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :