جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
(مصوب جلسه 540 مورخ26/3/1383 شورای عالی انقلاب فزهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 540 مورخ 26/3/1383 به منظور ضابطه مند نمودن فعالیت های نشریات دانشگاهی و در راستای نهادینه کردن حقوق این نشریات ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی را به شرح ذیل تصویب کرد:
ماده 1ـ تعریف نشریات دانشگاهی
1ـ1ـ کلیه نشریاتی که به صورت ادواری یا گاهنامه و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت در زمینه های فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،هنری،ادبی و ورزشی توسط هر یک از اساتید و اعضای هیئت علمی،دانشجویان ،تشکل های اسلامی و یا گروهی از اعضای هیئت علمی یا دانشجویان در دانشگاهها،مراکز آموزش عالی و واحدهای دانشگاهی محسوب و تحت شمول این ضوابط قرار می گیرند .
تبصره ـ نشریات علمی که توسط دانشگاهها،انجمن های علمی و یا سایر سازمانها با مجوز وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شوند از شمول این ماده مستثنی هستند .
1ـ2ـ توزیع نشریات دانشگاهی در خارج از محدوده دانشگاهها،مراکز آموزش عالی و واحدهای دانشگاهی منوط به کسب مجوز از مراجع ذی ربط است .
ماده 2ـ مراجع رسیدگی به درخواست های صدور مجوز انتشار،نظارت بر نشریات،رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی
2ـ1ـ رسیدگی ابتدایی به درخواست های صدور مجوز انتشار نشریات دانشگاهی و نظارت بر عملکرد آنها و همچنین رسیدگی به تخلفات نشریات دانشگاهی و انجام سایر وظایفی که در این خصوص در دستورالعمل اجرایی پیش بینی می شود،در هر دانشگاه،مرکز آموزش عالی وواحد دانشگاهی در صلاحیت کمیته ای تحت عنوان «کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی » خواهد بود که زیر نظر شورای فرهنگی دانشگاه یا مرکز آموزش عالی و یا واحد دانشگاهی فعالیت می نماید.
تبصره ـ به منظور رعایت اختصار در این ضوابط شورای فرهنگی دانشگاه یا مرکز آموزش عالی و یا واحد دانشگاهی «شورای فرهنگی دانشگاه »عنوان می شود .
2ـ2ـ ترکیب «کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی » به شرح ذیل می باشد :
ـ معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،مرکزآموزش عالی و یا واحد دانشگاهی (رئیس کمیته).
ـ نماینده تامالاختیار دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و یا واحد دانشگاهی .
ـ یک حقوقدان به انتخاب رئیس دانشگاه یا واحد دانشگاهی.
ـ دو نفر عضو هیئت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه .
ـ دو نفر نماینده از مدیران مسؤول نشریات موجود در دانشگاه به
انتخاب مدیران مسؤول نشر یات دانشگاهی دانشگاه یا واحد دانشگاهی
که یک نفر از آنها به عنوان عضو علی البدل محسوب می گردد.
ـ مدیر امور فرهنگی دانشگاه یا واحد دانشگاهی (دبیر کمیته).
2ـ3ـ شورای فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات و آرای کمیته ناظر همان دانشگاه،مرکز آموزش عالی و یا واحد دانشگاهی می باشد. 2-4ـ به منظور تجدید نظر در تصمیمات شورای فرهنگی دانشگاه و رسیدگی به اعتراضات ناشی از تصمیمات و عملکرد این شورا و انجام سایر وظایفی که در دستورالعمل اجرایی پیش بینی می شود در هر وزارتخانه یا دستگاه مربوطه شورایی با عنوان «شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی » با ترکیب ذیل تشکیل می شود :
ـ معاون فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع (رئیس شورا).
ـ مدیر کل فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع (دبیرشورا).
ـ معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا نماینده تام الاختیار رئیس نهاد.
ـ یک نفر حقوقدان به انتخاب معاون فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع.
ـ دو نفر از نمایندگان مدیران مسؤول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسؤول نشریات دانشگاهی دانشگاههای کشور که یک نفر از آنها به عنوان عضو علی البدل محسوب می گردد.
تبصره ـ تصمیمات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی،قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 3 ـ حقوق و حدود نشریات فرهنگی
3ـ1ـ نشریات دانشگاهی که از کلیه حقوق مصرح در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده است و در انتشار مطالب و تصاویر جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی مطابق ماده 6 قانون مطبوعات آزاد هستند.
3ـ2ـ کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه که به منظور افزایش آگاهی جامعه دانشگاهی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت قانون مطبوعات و این ضوابط و دستورالعمل های اجرایی ذی ربط،حق مسلم نشریات دانشگاهی است.
3ـ3ـ اعمالی که ازنظر این ضوابط برای نشریات دانشگاهی،تخلف محسوب و مستلزم رسیدگی و صدور رای در مرجع پیش بینی شده در ماده 2 میباشد، همان موارد مصرح در فصل ششم قانون مطبوعات است. ضمانت اجرای نحوه رسیدگی به تخلفات و صدور رای در این موارد با نظرداشتن صلاحیت مراجع فوق الذکر مطابق با دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 5 این ضوابط خواهد بود.
3ـ4ـ در کلیه مواردی که تخلف ارتکابی نشریه بر اساس قوانین موضوعه کشور جرم تلقی می شود شورای فرهنگی دانشگاه می تواند مدیر مسؤول نشریه را به کمیته انضباطی دانشگاه و یا واحد دانشگاهی معرفی کند و کمیته مزبور پس از رسیدگی می تواند مراتب را به دادگاههای صالحه منعکس نماید.
ماده 4 ـ وزیر یا رئیس دستگاه،مسؤول نظارت برحسن اجرای این ضوابط می باشد.
ماده 5 ـ دستورالعمل اجرایی این ضوابط با محتوا وشکل واحد در جلسه مشترک شوراهای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت دو ماه به تصویب نهایی می رسد و پس از ابلاغ از سوی وزیر یا رئیس دستگاه متبوع لازم الاجرا است.
این ضوابط مشتمل بر 5 ماده و 3 تبصره درجلسه 540 مورخ 26/3/1383 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
سیدمحمدخاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17292
تاریخ تصویب :
1383/3/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :