×

تغییر قرار اعدادی تغییر رای محسوب نمیشود

تغییر قرار اعدادی تغییر رای محسوب نمیشود

تغییر-قرار-اعدادی-تغییر-رای-محسوب-نمیشود
رای محکمه عالی انتظامی قضات
247-مطابق ماده 155قانون آئین دادرسی مدنی دادرس دادگاه پس از اینکه رای خودراداداعم ازاینکه رای نهائی باشدیاغیرنهائی نمیتواند آن راتغییرداده ورای دیگری به جای آن بدهدمگرآنکه قراری راکه داده از قرارهای اعدادی بوده وبواسطه انتفاع موضوع یاازجهت دیگری محکمه مستغنی ازاجراءآن شده باشدودرغیراین صورت یعنی درجائیکه قرارقابل شکایت استینافی ویااعتراض به وجه دیگری باشدتغییرآن ولواینکه رای دهنده به اشتباه خودبرخوردجائزنیست بلکه درموقع اتخاذتصمیم مکلف است جهات و اطراف کاررا کاملادرنظرگرفته دقتی که لازمه امرافتاده بنمایدتادر اشتباهی که ازطرف خود قابل جبران نیس واقع نشود،بنابراین ملغی ازاثر کردن قراری که مبنی بررد عرضحال بوده بعلت اینکه اخطاررفع نقص بصورت قانونی به عمل نیامده بوده وصادرکردن قرارثانوی مبنی برجریان انداختن آن به این که سوءنیتی نداشته تخلف است .
حکم شماره 4779-14آبان 1329

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4779

تاریخ تصویب : 1329/08/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.